EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 294, 13 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 294

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
13 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1320/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за установяване на правила за прилагане за въвеждане в централен регистър на информация за събития в гражданското въздухоплаване, обменена в съответствие с Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1322/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) по отношение на подходящите формати за предаване на данни, резултати, които да бъдат предавани, и критерии за измерване на качеството за базовата система на ESSPROS и модула за бенефициерите на пенсии

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1323/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход, по отношение на firocoxib (1)

11

 

*

Регламент (ЕО) № 1324/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1325/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони V b и VI b на ICES и в общностните води на зона VI a N от съдове, плаващи под флага на Франция

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1326/2007 на Комисията от 12 ноември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зони I и IIb на ICES от страна на съдове под флага на Франция

19

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2007/726/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление

21

 

 

Съвет

 

 

2007/727/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за упълномощаване на Република Словения да ратифицира, в интерес на Европейската общност, Протокола от 12 февруари 2004 г. за изменение на Парижката конвенция от 29 юли 1960 г. за гражданската отговорност в областта на атомната енергия

23

 

 

2007/728/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

25

 

 

Комисия

 

 

2007/729/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 ноември 2007 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО, 90/539/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/119/ЕИО, 93/53/ЕИО, 95/70/ЕО, 2000/75/ЕО, 2001/89/ЕО, 2002/60/ЕО, и Решения 2001/618/ЕО и 2004/233/ЕО по отношение на списъка на националните референтни лаборатории и държавните институти (нотифицирано под номер C(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1303/2007 на Комисията от 5 ноември 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (ОВ L 290, 8.11.2007 г.)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top