EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:195:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 195, 27 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 195

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 882/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 883/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 относно установяване на процедури за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното

3

 

*

Регламент (ЕО) № 884/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните (1)

8

 

 

Регламент (ЕО) № 885/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

10

 

 

Регламент (ЕО) № 886/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно разпределянето на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 996/97 тарифна квота за замразени обезкостени говежди гърди

11

 

 

Регламент (ЕО) № 887/2007 на Комисията oт 26 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

12

 

 

Регламент (ЕО) № 888/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

15

 

 

Регламент (ЕО) № 889/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

19

 

 

Регламент (ЕО) № 890/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

22

 

 

Регламент (ЕО) № 891/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

24

 

 

Регламент (ЕО) № 892/2007 на Комисията от 26 юли 2007 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2007 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/48/ЕО на Комисията oт 26 юли 2007 гoдина за изменение на Директива 2003/90/EО относно установяването на мерките за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от земеделски растителни видове (1)

29

 

*

Директива 2007/49/ЕО на Комисията от 26 юли 2007 година за изменение на Директива 2003/91/EО относно установяването на мерки за изпълнение за целите на член 7 от Директива 2002/55/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове от земеделски растителни видове (1)

33

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/529/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 март 2007 година относно държавна помощ C 21/06 (ex N 635/05), която Словашката република възнамерява да приведе в действие в полза на Slovenské lodenice Komárno (нотифицирано под номер C(2007) 1182)  (1)

36

 

 

2007/530/Евратом

 

*

Решение на Комисията oт 17 юли 2007 година за създаване на Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците (1)

44

 

 

2007/531/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 26 юли 2007 година относно въпросник към докладите на държавите-членки относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО на Съвета за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации през периода 2008—2010 г. (нотифицирано под номер C(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top