EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 172, 30 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 172

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
30 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 753/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно сключването на спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

1

Спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

4

Протокол уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

9

 

*

Регламент (ЕО) № 754/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1941/2006, (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 41/2007 в частта относно възможностите за риболов и свързаните с тях условия за определени рибни запаси

26

 

 

Регламент (ЕО) № 755/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

*

Регламент (ЕО) № 756/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци

41

 

*

Регламент (ЕО) № 757/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно постоянното разрешение на някои добавки към храни за животни (1)

43

 

*

Регламент (ЕО) № 758/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

47

 

*

Регламент (ЕО) № 759/2007 на Комисията oт 29 юни 2007 година за отваряне и управление на тарифна квота за внос на колбаси с произход от Исландия

48

 

*

Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за изменение за осемдесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

50

 

 

Регламент (ЕО) № 761/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 юли 2007 г.

52

 

 

Регламент (ЕО) № 762/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени култури, брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

55

 

 

Регламент (ЕО) № 763/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на корективна сума, приложима към възстановяването за зърнени култури

57

 

 

Регламент (ЕО) № 764/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на малц

59

 

 

Регламент (ЕО) № 765/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на коректива, приложим към възстановяването за малц

61

 

 

Регламент (ЕО) № 766/2007 нa Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на възстановяванията за продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, доставени в рамките на национални проекти за хранителни помощи и проекти за хранителни помощи на Общността

63

 

 

Регламент (ЕО) № 767/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно 34-ия специален търг, проведен в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005, глава II

65

 

 

Регламент (ЕО) № 768/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на минимални продажни цени на маслото за 34-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005

66

 

 

Регламент (ЕО) № 769/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 66-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999

68

 

 

Регламент (ЕО) № 770/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 529/2007 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

69

 

 

Регламент (ЕО) № 771/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 545/2007 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

70

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 година относно материалите и предметите, изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни (кодифицирана версия) (1)

71

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/452/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 година за поправка на Директива 2006/132/ЕО за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включването на процимидон като активно вещество (нотифицирано под номер C(2007) 3066)  (1)

83

 

 

2007/453/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 година относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави-членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (нотифицирано под номер C(2007) 3114)  (1)

84

 

 

2007/454/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юни 2007 гoдина за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (нотифицирано под номер C(2007) 3183)  (1)

87

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/455/ОВППС на Съвета от 25 юни 2007 година за прилагане на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

89

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top