EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:131:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 131, 23 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 131

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
23 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета от 14 май 2007 година за изпълнението на Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала Бохунице V1 в Словакия, приложен към Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 551/2007 на Комисията oт 22 май 2007 година за изменение и коригиране на Регламент (ЕО) № 952/2006 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти

7

 

*

Регламент (ЕО) № 552/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за установяване на максималното участие на Общността при финансирането на работните програми в сектора на маслиновото масло и за определяне за 2007 г. на бюджетни тавани за частичното или избирателно изпълнение на схемата на единно плащане и на годишните финансови пакети за схемата на единно плащане на площ, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, и за изменение на посочения регламент

10

 

*

Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за изменение за седемдесет и седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

16

 

 

Регламент (ЕО) № 554/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за поправка на Регламент (ЕО) № 535/2007 относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури от 16 май 2007 г.

18

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/348/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на Решение 2003/43/ЕО относно определяне на класове на огнеустойчивост за някои строителни продукти по отношение на дървесни плоскости (нотифицирано под номер C(2007) 2045)  (1)

21

 

 

2007/349/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 май 2007 година за изменение на Решение 2006/609/ЕО за индикативното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения във връзка с цел „европейско териториално сътрудничество“ за периода 2007—2013 г. относно България и Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 2047)

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2005/360/ЕО на Комисията от 26 април 2005 г. за установяване на екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на смазочни масла (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 15, том 14)

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top