EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:087:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 87, 28 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 87

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 325/2007 на Комисията от 27 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 326/2007 на Комисията от 27 март 2007 година дерогиращ за 2007 година Регламент (ЕО) № 1518/2003 относно датите на издаване на износни лицензии в сектора на свинското месо

3

 

*

Регламент (ЕО) № 327/2007 на Комисията от 27 март 2007 година относно дерогация за 2007 г. от Регламент (ЕО) № 1445/95 по отношение на датите на издаване на лицензии за износ в сектора на говеждото и телешкото месо

5

 

*

Регламент (ЕО) № 328/2007 на Комисията от 27 март 2007 година за дерогация за 2007 г. от Регламенти (ЕО) № 596/2004 и (ЕО) № 633/2004 по отношение на датите на издаване на лицензии за износ в секторите на яйцата и птичето месо

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/18/ЕО на Комисията от 27 март 2007 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването или включването на определени институции от/в нейното приложно поле и относно третирането на експозициите към международни банки за развитие (1)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/186/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 март 2007 година за назначаване на заместник от Румъния в Комитета на регионите

11

 

 

2007/187/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 март 2007 година за назначаване на двама членове и двама заместници от Германия в Комитета на регионите

12

 

 

Комисия

 

 

2007/188/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2007 година за изменение на Решение 2006/596/ЕО за изготвянето на списък на държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г., по отношение на България и Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 1282)

13

 

 

2007/189/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2007 година за изменение на Решение 2006/595/ЕО за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „Сближаване“ за периода 2007—2013 г., по отношение на България и Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 1283)

15

 

 

2007/190/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2007 година за изменение на Решение 2006/769/ЕО относно изготвянето на списък с региони и области, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничните и транснационални действия, предвидени по цел „Европейско териториално сътрудничество“ за периода 2007—2013 г., по отношение на България и Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 1284)

16

 

 

2007/191/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2007 година за изменение на Решение 2006/594/ЕО относно индикативното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „Сближаване“, за периода 2007—2013 г. по отношение на България и Румъния (нотифицирано под номер C(2007) 1290)

18

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/192/ОВППС на Съвета от 27 март 2007 година за изменение на Съвместно действие 2005/355/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и оказване на помощ за реформата в областта на сигурността в Демократична Република Конго (ДРК)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top