EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 61, 28 февруари 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 61

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
28 февруари 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 202/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 203/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на регламенти (EО) № 958/2006 и (EО) № 38/2007, за да преустанови възстановяванията за износи към определени дестинации

3

 

*

Регламент (ЕО) № 204/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1483/2006 относно количеството, пуснато на постоянен търг за препродажба на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

5

 

*

Регламент (ЕО) № 205/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 990/2006 относно количествата, пуснати на постоянен търг за износ на ръж, държана от германската интервенционна агенция

10

 

*

Регламент (ЕО) № 206/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2247/2003 за определяне на подробни правила за прилагане в сектора на говеждото и телешкото месо на Регламент (ЕО) № 2286/2002 на Съвета относно режима, приложим за селскостопанските продукти и стоки, произхождащи от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страните от АКТБ)

15

 

*

Регламент (ЕО) № 207/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за определяне на размера на помощта, предвидена в Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета, за частно складиране на масло и млечна сметана и за дерогация от Регламент (ЕО) № 2771/1999

17

 

*

Регламент (ЕО) № 208/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

19

 

*

Регламент (ЕО) № 209/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

21

 

*

Регламент (ЕО) № 210/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1282/2006 относно сроковете на валидност на лицензиите за износ с предварително фиксиране на възстановяването за мляко и млечни продукти

23

 

*

Регламент (ЕО) № 211/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 за прилагане на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на финансовата информация, съдържаща се в проспектите, в случаите, когато емитентът има комплексна финансова история или е поел значително финансово задължение (1)

24

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/138/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 февруари 2007 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, предоставяни на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство

28

Споразумение под формата на размяна на писма между Eвропейската общност и Pепублика Исландия относно допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти, предоставяни на основание член 19 от Споразумението за Eвропейското икономическо пространство

29

 

 

Комисия

 

 

2007/139/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 февруари 2007 година относно разрешаване на временно освобождаване от член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, що се отнася до употребата и пускането на пазара на HCFC-225cb за производството на флуорополимери (нотифицирано под номер C(2007) 556)

47

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща Позиция 2007/140/ОВППС на Съвета от 27 февруари 2007 година относно ограничителните мерки срещу Иран

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top