EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 367, 10 октомври 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

Официален вестник

на Европейския съюз

C 367

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61

10 октомври 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

Европейски икономически и социален комитет

 

I Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Последиците от нова, декарбонизирана, децентрализирана и цифровизирана структура за енергийни доставки за заетостта и регионалните икономики“ (становище по собствена инициатива)

1


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на транспорта за постигането на целите за устойчиво развитие и последиците върху изготвянето на политиката на ЕС“ (становище по собствена инициатива)

9


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Концепциите на ЕС за управление на прехода в цифровизирания свят на труда — ключов принос за Бяла книга на ЕС относно бъдещето на труда“ (проучвателно становище по искане на австрийското председателство)

15


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Положението на жените с увреждания (Проучвателно становище по искане на Европейския парламент)

20


 

 

Европейски икономически и социален комитет


 

III Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането“ [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства“ [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества“ [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза“ [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции“ [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпеченията“ [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно приложимото право към имуществените последици от сделките с ценни книжа “[COM(2018) 89 final] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове“ [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)] — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания“ [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013“ [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации“ [COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС“ [COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите План за действие в областта на финансовите технологии — за по-конкурентоспособен и иновативен европейски финансов сектор [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти“ [COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)] „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса“ [COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие“ [COM(2018) 147 final — 2018/0072 (CNS)] „Предложение за Директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги“ [COM(2018) 148 final — 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение“ [COM(2018) 212 final — 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета [COM(2018) 213 final — 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси [COM(2018) 225 final — 2018/0108 (COD)] — Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства [COM(2018) 226 final — 2018/0107(COD)]

88


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) [COM(2018) 144 final — 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно рамка за мониторинг на кръговата икономика [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018) 115 final — 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст) [COM(2017) 753 final — 2017/0332(COD)]

107


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво.eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията“ [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО [COM(2018) 261 final — 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС“ [COM(2018) 298 final — 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония“ [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

119


 

 

Европейски икономически и социален комитет

2018/C 367/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова“ [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

BG

Top