EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 81, 2 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 81

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
2 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

529-а пленарна сесия на ЕИСК, 18 и 19 октомври 2017 г.

2018/C 81/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Потенциалът на малките семейни и традиционни предприятия за ускоряване на развитието и икономическия растеж в регионите“ (становище по собствена инициатива)

1

2018/C 81/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансиране на организациите на гражданското общество от ЕС“ (становище по собствена инициатива)

9

2018/C 81/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Селата и малките градове като катализатори на развитието в селските райони — предизвикателства и възможности“ (становище по собствена инициатива)

16

2018/C 81/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Климатична справедливост“ (становище по собствена инициатива)

22

2018/C 81/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Партньорствата на ЕС за развитие и предизвикателството на международните данъчни спогодби“ (становище по собствена инициатива)

29

2018/C 81/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономически, социални и културни права в Евро-Средиземноморския регион“ (становище по собствена инициатива)

37

2018/C 81/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преход към по-устойчиво европейско бъдеще — стратегия за 2050 г.“ (становище по собствена инициатива)

44

2018/C 81/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нови устойчиви модели на икономическа дейност“ (проучвателно становище)

57

2018/C 81/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Данъчно облагане на икономиката на сътрудничеството — анализ на възможните данъчни политики в условията на растеж на икономиката на сътрудничеството“ (проучвателно становище по искане на естонското председателство)

65

2018/C 81/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Земеползване за устойчиво производство на храни и екосистемни услуги“ (проучвателно становище по искане на естонското председателство)

72

2018/C 81/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Контрол върху прилагането на законодателството на ЕС“ (Проверка на Европейската сметна палата) (становище по собствена инициатива)

81


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

529-а пленарна сесия на ЕИСК, 18 и 19 октомври 2017 г.

2018/C 81/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пакет във връзка със спазването на — a) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие относно укрепването на SOLVIT: довеждане на ползите от единния пазар до гражданите и предприятията [COM(2017) 255 final — SDW(2017) 210 final] — б) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012“ [COM(2017) 256 final — 2017/0086 (COD)] — в) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области [COM(2017) 257 final — 2017/0087 (COD)]

88

2018/C 81/13

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства“[COM(2017) 279 final — 2017/0111 (COD)]

95

2018/C 81/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно междинния преглед на изпълнението на стратегията за цифров единен пазар — Свързан с интернет цифров единен пазар за всички“[COM(2017) 228 final]

102

2018/C 81/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2016 г.“[COM(2017) 285 final]

111

2018/C 81/16

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно междинния преглед на Плана за действие за съюз на капиталовите пазари“[COM(2017) 292 final]

117

2018/C 81/17

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз“[COM(2017) 291 final]

124

2018/C 81/18

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС“[COM(2017) 358 final]

131

2018/C 81/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)“[COM(2017) 343 final — 2017/0143 (COD)]

139

2018/C 81/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа“[COM(2017) 206] — „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Създаване на европейски стълб на социалните права“[COM(2017) 250 final] — „Предложение за междуинституционална прокламация относно европейския стълб на социалните права“[COM(2017) 251 final]

145

2018/C 81/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС“[COM(2017) 262 final — 2017/0102(COD)]

160

2018/C 81/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно нов тласък за висшето образование в ЕС“[COM(2017) 247 final] — „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота“[COM(2017) 248 final]

167

2018/C 81/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството“[COM(2017) 0424 final — 2017/0190(COD)]

174

2018/C 81/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане“[COM(2017) 134 final]

176

2018/C 81/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза“[COM(2017) 280 final — 2017/0128 (COD)]

181

2018/C 81/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Eвропейския парламент и на Cъвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури“[COM(2017) 275 final — 2017/0114 (COD)] — „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства“[COM(2017) 276 final — 2017/0115 (CNS)]

188

2018/C 81/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“[COM(2017) 283 final]

195

2018/C 81/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея — глава „Търговия и устойчиво развитие“

201

2018/C 81/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Обмен и защита на личните данни в един глобализиран свят“[COM(2017) 7 final]

209

2018/C 81/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)“[COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD)]

215

2018/C 81/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономическата политика на еврозоната (2017 г.)“ (допълнение към становище)

216


BG

 

Top