EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:443:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 443, 22 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 443

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
22 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2014—2015 г.
Заседания от 14 до 17 април 2014 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 132, 23.4.2015 г.
Текстът, приет на 16 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на Бюджет 2012 г., е публикуван в ОВ L 266, 5.9.2014 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 15 април 2014 r.

2017/C 443/01

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите — защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги (2013/2153(INI))

2

2017/C 443/02

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Съвета относно Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост (COM(2013)0740 — 2013/0361(APP))

7

2017/C 443/03

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно преговори относно МФР за периода 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (2014/2005(INI))

11

2017/C 443/04

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“ (2013/2176(INI))

18

2017/C 443/05

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно новите технологии и образователните ресурси със свободен достъп (2013/2182(INI))

31

 

Сряда, 16 април 2014 r.

2017/C 443/06

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване и за отмяна на Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията (2009/2212(INL))

39

2017/C 443/07

Резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (2013/2185(INI))

40

2017/C 443/08

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (05600/2014 — C7-0047/2014 — 2011/0184(APP))

46

2017/C 443/09

Резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/2020(INI))

47

 

Четвъртък, 17 април 2014 r.

2017/C 443/10

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (2014/2021(INI))

49

2017/C 443/11

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно външната политика на ЕС в условията на културни и религиозни различия по света (2014/2690(RSP))

53

2017/C 443/12

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP))

58

2017/C 443/13

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам (2013/2989(RSP))

64

2017/C 443/14

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711(RSP))

70

2017/C 443/15

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно Пакистан: неотдавнашни случаи на преследване (2014/2694(RSP))

75

2017/C 443/16

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно Сирия: положението на някои уязвими общности (2014/2695(RSP))

79

2017/C 443/17

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно положението в Северна Корея (Корейска народнодемократична република) (2014/2696(RSP))

83


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 15 април 2014 r.

2017/C 443/18

Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Александър Мирски (2014/2026(IMM))

86

2017/C 443/19

Решение на Европейския парламент от15 април 2014 г. относно гласуването в рамките на процедурите, свързани с имумитета на членовете на ЕП (тълкуване на член 166, член 167, параграф 1 и член 195, параграф 3 от Правилника) (2014/2028(REG))

88

 

Сряда, 16 април 2014 r.

2017/C 443/20

Решение на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно времето за въпроси (2013/2083(REG))

89

2017/C 443/21

Решение на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно изменение на член 90 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно международните споразумения (2013/2259(REG))

98

2017/C 443/22

Решение на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент с цел предвиждане на възможност за електронни подписи (2014/2011(REG))

100


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 15 април 2014 r.

2017/C 443/23

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 13 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)1627 — 2014/2676(DEA))

101

2017/C 443/24

P7_TA(2014)0341
Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преструктуриране на банки ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD))
P7_TC1-COD(2013)0253
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010

102

2017/C 443/25

P7_TA(2014)0343
Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0622 — C7-0266/2013 — 2013/0302(COD))
P7_TC1-COD(2013)0302
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

105

2017/C 443/26

P7_TA(2014)0344
Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))
P7_TC1-COD(2013)0410
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

121

2017/C 443/27

P7_TA(2014)0345
Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (COM(2013)0932 — C7-0006/2014 — 2010/0095(COD))
P7_TC1-COD(2010)0095
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст)
 ( 1 )

136

2017/C 443/28

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

151

2017/C 443/29

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (COM(2013)0922 — C7-0034/2014 — 2013/0445(NLE))

152

2017/C 443/30

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, внесено от Италия) (COM(2014)0119 — C7-0089/2014 — 2014/2025(BUD))

178

2017/C 443/31

Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (COM(2014)0116 — C7-0101/2014 — 2014/2027(BUD))

182

2017/C 443/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (05199/1/2014 — C7-0094/2014 — 2010/0207(COD))

186

2017/C 443/33

P7_TA(2014)0352
Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (COM(2013)0018 — C7-0022/2013 — 2013/0012(COD))
P7_TC1-COD(2013)0012
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

187

2017/C 443/34

P7_TA(2014)0353
Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD))
P7_TC1-COD(2013)0105
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик
 ( 1 )

188

2017/C 443/35

P7_TA(2014)0354
Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) № 1093/2010 (COM(2012)0280 — C7-0136/2012 — 2012/0150(COD))
P7_TC1-COD(2012)0150
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

202

2017/C 443/36

P7_TA(2014)0355
Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))
P7_TC1-COD(2012)0168
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите

203

2017/C 443/37

P7_TA(2014)0356
Разплащателни сметки ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))
P7_TC1-COD(2013)0139
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции

204

2017/C 443/38

P7_TA(2014)0357
Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD))
P7_TC1-COD(2012)0169
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

205

2017/C 443/39

P7_TA(2014)0358
Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))
P7_TC1-COD(2011)0901B
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и на приложение I към него чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд [Изменение № 1]

206

2017/C 443/40

P7_TA(2014)0359
Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС (COM(2013)0315 — C7-0173/2013 — 2013/0166(COD))
P7_TC1-COD(2013)0166
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall

209

2017/C 443/41

P7_TA(2014)0360
Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (COM(2013)0147 — C7-0082/2013 — 2013/0080(COD))
P7_TC1-COD(2013)0080
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

210

2017/C 443/42

P7_TA(2014)0361
Транспорт по вътрешните водни пътища ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (COM(2013)0621 — C7-0265/2013 — 2013/0303(COD))
P7_TC1-COD(2013)0303
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища

211

2017/C 443/43

P7_TA(2014)0362
Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави (COM(2013)0812 — C7-0416/2013 — 2013/0398(COD))
P7_TC1-COD(2013)0398
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета

212

2017/C 443/44

P7_TA(2014)0363
Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки (COM(2013)0500 — C7-0219/2013 — 2013/0233(COD))
P7_TC1-COD(2013)0233
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки

213

2017/C 443/45

P7_TA(2014)0364
Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност (COM(2013)0493 — C7-0220/2013 — 2013/0232(COD))
P7_TC1-COD(2013)0232
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност

214

2017/C 443/46

P7_TA(2014)0365
Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от няколко държави членки (COM(2013)0497 — C7-0221/2013 — 2013/0242(COD))
P7_TC1-COD(2013)0242
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията (ЕПНИИМ), съвместно предприета от няколко държави членки

215

2017/C 443/47

P7_TA(2014)0366
Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки (COM(2013)0498 — C7-0222/2013 — 2013/0243(COD))
P7_TC1-COD(2013)0243
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във Втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP2), осъществявана съвместно от няколко държави членки

216

2017/C 443/48

P7_TA(2014)0367
Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (COM(2011)0445 — C7-0211/2011 — 2011/0204(COD))
P7_TC1-COD(2011)0204
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

217

2017/C 443/49

P7_TA(2014)0368
Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи (COM(2013)0207 — C7-0103/2013 — 2013/0110(COD))
P7_TC1-COD(2013)0110
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи

218

2017/C 443/50

P7_TA(2014)0369
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))
P7_TC1-COD(2010)0209
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер

219

2017/C 443/51

P7_TA(2014)0370
Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (COM(2013)0505 — C7-0255/2013 — 2013/0244(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0244
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“

222

2017/C 443/52

P7_TA(2014)0371
Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2013)0496 — C7-0257/2013 — 2013/0241(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0241
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

223

2017/C 443/53

P7_TA(2014)0372
Съвместно предприятие SESAR *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. (COM(2013)0503 — C7-0254/2013 — 2013/0237(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0237
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г.

224

2017/C 443/54

P7_TA(2014)0373
Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (COM(2013)0495 — C7-0259/2013 — 2013/0240(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0240
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства

225

2017/C 443/55

P7_TA(2014)0374
Съвместното предприятие ECSEL *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие ECSEL (COM(2013)0501 — C7-0258/2013 — 2013/0234(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0234
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие ECSEL

226

2017/C 443/56

P7_TA(2014)0375
Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (COM(2013)0506 — C7-0256/2013 — 2013/0245(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0245
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

227

2017/C 443/57

Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (2014/2010(ACI))

228

2017/C 443/58

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (17612/1/2013 — C7-0059/2014 — 2005/0214(COD))

249

2017/C 443/59

P7_TA(2014)0380
Храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед гарантиране прилагането на законодателството в областта на фуражите и храните, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния размножителен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (EО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012, […]/2013 и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО, 2008/120/EО и 2009/128/EО (регламент относно официалния контрол) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD))
P7_TC1-COD(2013)0140
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене н 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012 и …/2013 и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 2009/128/ЕО (Регламент относно официалния контрол) [Изм. 1]
 ( 1 )

250

2017/C 443/60

P7_TA(2014)0381
Здравеопазване на животните ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парлaмент и на Съвета относно здравеопазването на животните (COM(2013)0260 — C7-0124/2013 — 2013/0136(COD))
P7_TC1-COD(2013)0136
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването профилактиката и контрола на болестите по животните, които се предават от животно на животно или от животно на човек [Изм. 1]

393

2017/C 443/61

P7_TA(2014)0382
Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията (COM(2013)0267 — C7-0122/2013 — 2013/0141(COD))
P7_TC1-COD(2013)0141
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г., с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията

611

2017/C 443/62

P7_TA(2014)0383
Безопасността на потребителските продукти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО COM(2013)0078 — C7-0042/2013 — 2013/0049(COD))
P7_TC1-COD(2013)0049
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 ( 1 )

722

2017/C 443/63

P7_TA(2014)0384
Надзора на пазара на продукти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0075 — C7-0043/2013 — 2013/0048(COD))
P7_TC1-COD(2013)0048
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕО) № 764/2008, Регламент (ЕО) № 765/2008 и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
 ( 1 )

746

2017/C 443/64

P7_TA(2014)0385
Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (COM(2011)0652 — C7-0359/2011 — 2011/0296(COD))
P7_TC1-COD(2011)0296
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

781

2017/C 443/65

P7_TA(2014)0386
Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка) (COM(2011)0656 — C7-0382/2011 — 2011/0298(COD))
P7_TC1-COD(2011)0298
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/EO и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст)

782

2017/C 443/66

P7_TA(2014)0387
Статистика, свързана с търговията ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
P7_TC1-COD(2013)0278
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност

784

2017/C 443/67

P7_TA(2014)0388
Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“) и за изменение на директиви 98/26/ЕО (COM(2012)0073 — C7-0071/2012 — 2012/0029(COD))
P7_TC1-COD(2012)0029
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“), както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012

785

2017/C 443/68

P7_TA(2014)0389
Морско оборудване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО (COM(2012)0772 — C7-0414/2012 — 2012/0358(COD))
P7_TC1-COD(2012)0358
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета

786

2017/C 443/69

P7_TA(2014)0390
Съоръжения под налягане ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст) (COM(2013)0471 — C7-0203/2013 — 2013/0221(COD))
P7_TC1-COD(2013)0221
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)

787

2017/C 443/70

P7_TA(2014)0391
Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (COM(2013)0554 — C7-0239/2013 — 2013/0268(COD))
P7_TC1-COD(2013)0268
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1215/2012 по отношение на правилата, които се прилагат към Единния патентен съд и Съда на Бенелюкс

790

2017/C 443/71

P7_TA(2014)0392
Извадково изследване на работната сила ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (COM(2013)0155 — C7-0086/2013 — 2013/0084(COD))
P7_TC1-COD(2013)0084
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

791

2017/C 443/72

P7_TA(2014)0393
Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от кораби, и на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови инсталации (COM(2013)0174 — C7-0089/2013 — 2013/0092(COD))
P7_TC1-COD(2013)0092
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на морето, причинено от кораби и ▌от нефтени и газови инсталации

792

 

Сряда, 16 април 2014 r.

2017/C 443/73

P7_TA(2014)0397
Защита на видовете от дивата флора и фауна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработка) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD))
P7_TC1-COD(2012)0196
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработен текст)

794

2017/C 443/74

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (16651/2013 — C7-0020/2014 — 2013/0375(NLE))

903

2017/C 443/75

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (16130/2013 — C7-0011/2014 — 2013/0388(NLE))

904

2017/C 443/76

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването но Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))

905

2017/C 443/77

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (05290/2014 — C7-0046/2014 — 2013/0267A(NLE))

906

2017/C 443/78

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (05287/2014 — C7-0044/2014 — 2013/0267B(NLE))

907

2017/C 443/79

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (14187/2013 — C7-0007/2014 — 2013/0262(NLE))

908

2017/C 443/80

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза (16612/2013 — C7-0486/2013 — 2013/0257(NLE))

909

2017/C 443/81

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (COM(2014)0117 — C7-0104/2014 — 2014/0064(CNS))

910

2017/C 443/82

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (COM(2014)0171 — C7-0106/2014 — 2014/0093(CNS))

911

2017/C 443/83

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

912

2017/C 443/84

Резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (08219/2014 — C7-0146/2014 — 2014/2018(BUD))

913

2017/C 443/85

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (05560/2/2014 — C7-0133/2014– 2011/0398(COD))

915

2017/C 443/86

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (05793/1/2014 — C7-0132/2014 — 2012/0199(COD))

917

2017/C 443/87

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета (06103/1/2014 — C7-0100/2014 — 2012/0216(COD))

918

2017/C 443/88

P7_TA(2014)0415
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD))
P7_TC1-COD(2012)0061
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

919

2017/C 443/89

P7_TA(2014)0416
Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (преработен текст) (COM(2013)0311 — C7-0147/2013 — 2013/0162(COD))
P7_TC1-COD(2013)0162
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (EС) № 1024/2012 (преработен текст)

921

2017/C 443/90

P7_TA(2014)0417
Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (COM(2013)0761 — C7-0392/2013 — 2013/0371(COD))
P7_TC1-COD(2013)0371
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки
 ( 1 )

923

2017/C 443/91

P7_TA(2014)0418
Наблюдение на морските външни граници ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (COM(2013)0197 — C7-0098/2013 — 2013/0106(COD))
P7_TC1-COD(2013)0106
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

931

2017/C 443/92

P7_TA(2014)0419
Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))
P7_TC1-COD(2012)0163
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна

932

2017/C 443/93

P7_TA(2014)0420
Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))
P7_TC1-COD(2013)0103
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност

934

2017/C 443/94

P7_TA(2014)0421
Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))
P7_TC1-COD(2012)0237
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

952

2017/C 443/95

P7_TA(2014)0422
Финансирането на европейските политически партии ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (COM(2012)0712 — C7-0393/2012 — 2012/0336(COD))
P7_TC1-COD(2012)0336
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии

953

2017/C 443/96

P7_TA(2014)0423
Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (COM(2013)0639 — C7-0303/2013 — 2013/0313(COD))
P7_TC1-COD(2013)0313
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

954

2017/C 443/97

P7_TA(2014)0424
Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM(2013)0480 — C7-0201/2013 — 2013/0224(COD))
P7_TC1-COD(2013)0224
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид парникови газове от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 [Изм. 1]
 ( 1 )

956

2017/C 443/98

P7_TA(2014)0425
Инвазивни чужди видове ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (COM(2013)0620 — C7-0264/2013 — 2013/0307(COD))
P7_TC1-COD(2013)0307
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

980

2017/C 443/99

P7_TA(2014)0426
Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COM(2013)0769 — C7-0393/2013 — 2013/0377(COD))
P7_TC1-COD(2013)0377
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

981

2017/C 443/100

P7_TA(2014)0427
Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363 — C7-0192/2012 — 2012/0193(COD))
P7_TC1-COD(2012)0193
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

982

2017/C 443/101

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (05602/2014 — C7-0036/2014 — 2011/0183(CNS))

994

2017/C 443/102

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (05603/2014 — C7-0037/2014 — 2011/0185(CNS))

999

2017/C 443/103

P7_TA(2014)0435
Публичните служби по заетостта ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2013)0430 — C7-0177/2013 — 2013/0202(COD))
P7_TC1-COD(2013)0202
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

1001

2017/C 443/104

P7_TA(2014)0436
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2013)0522 — C7-0231/2013 — 2013/0248(COD))
P7_TC1-COD(2013)0248
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

1003

2017/C 443/105

P7_TA(2014)0437
Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (COM(2014)0066 — C7-0030/2014 — 2014/0034(COD))
P7_TC1-COD(2014)0034
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд

1004

2017/C 443/106

P7_TA(2014)0438
Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (COM(2013)0472 — C7-0196/2013 — 2013/0222(COD))
P7_TC1-COD(2013)0222
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба

1006

2017/C 443/107

P7_TA(2014)0439
Макрофинансова помощ за Република Тунис ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис (COM(2013)0860 — C7-0437/2013 — 2013/0416(COD))
P7_TC1-COD(2013)0416
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис

1007

2017/C 443/108

P7_TA(2014)0440
Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2013)0250 — C7-0117/2013 — 2013/0133(COD))
P7_TC1-COD(2013)0133
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

1008

2017/C 443/109

P7_TA(2014)0441
Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM(2013)0042 — C7-0033/2013 — 2013/0023(COD))
P7_TC1-COD(2013)0023
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета

1009

2017/C 443/110

P7_TA(2014)0442
Мед ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))
P7_TC1-COD(2012)0260
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

1010

2017/C 443/111

P7_TA(2014)0443
Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика] (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))
P7_TC1-COD(2011)0380
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета

1011

2017/C 443/112

P7_TA(2014)0444
Европейски полицейски колеж ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (17043/2013 — C7-0435/2013 — 2013/0812(COD))
P7_TC1-COD(2013)0812
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)

1013

 

Четвъртък, 17 април 2014 r.

2017/C 443/113

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (14783/2013 — C7-0075/2014 — 2013/0311(NLE))

1014

2017/C 443/114

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключване на Договореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18141/2013 — C7-0107/2014 — 2013/0427(NLE))

1015

2017/C 443/115

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18116/2013 — C7-0091/2014 — 2013/0423(NLE))

1016

2017/C 443/116

Изменения, приети от Европейския парламент на 17 април 2014 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD)) ( 1 )

1017

2017/C 443/117

P7_TA(2014)0449
Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))
P7_TC1-COD(2013)0074
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране

1041

2017/C 443/118

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година (2014/2003(BUD))

1042

2017/C 443/119

P7_TA(2014)0451
Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (COM(2013)0404 — C7-0170/2013 — 2013/0185(COD))
P7_TC1-COD(2013)0185
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2013/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията

1047

2017/C 443/120

P7_TA(2014)0452
Превози на отпадъци ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци (COM(2013)0516 — C7-0217/2013 — 2013/0239(COD))
P7_TC1-COD(2013)0239
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

1048

2017/C 443/121

P7_TA(2014)0453
Нови психоактивни вещества ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества (COM(2013)0619 — C7-0272/2013 — 2013/0305(COD))
P7_TC1-COD(2013)0305
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества
 ( 1 )

1050

2017/C 443/122

P7_TA(2014)0454
Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ (COM(2013)0618 — C7-0271/2013 — 2013/0304(COD))
P7_TC1-COD(2013)0304
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“

1067


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top