Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 437, 18 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 437

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
18 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 437/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 437/02

Дело C-389/15: Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори по преразгледаната Лисабонска спогодба за наименованията за произход и географските указания — Член 3, параграф 1 ДФЕС — Изключителна компетентност на Съюза — Обща търговска политика — Член 207, параграф 1 ДФЕС — Търговски аспекти на интелектуалната собственост)

2

2017/C 437/03

Дело C-467/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република (Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република на млекопроизводителите — Схема за помощ, свързана с плащането на налога в сектора на млякото и млечните продукти — Условно решение — Решение, прието от Съвета на Европейския съюз въз основа на член 108, параграф 2, трета алинея ДФЕС — Регламент (EО) № 659/1999 — Член 1, букви б) и в) — Съществуваща помощ — Нова помощ — Понятия — Изменение на съществуваща помощ в нарушение на условие, гарантиращо съвместимостта на помощта с вътрешния пазар)

3

2017/C 437/04

Съединени дела C-593/15 P и C-594/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Словашка република/Европейска комисия (Обжалване — Собствени ресурси на Европейския съюз — Решение 2007/436/ЕО — Финансова отговорност на държавите членки — Загуба на някои вносни мита — Задължение да се изплати на Европейската комисия сума в размер, съответстващ на загубата — Жалба за отмяна — Допустимост — Писмо на Европейската комисия — Понятие за обжалваем акт)

3

2017/C 437/05

Дело C-599/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Румъния/Европейска комисия („Обжалване — Собствени ресурси на Европейския съюз — Решение 2007/436/ЕО — Финансова отговорност на държавите членки — Загуба на някои вносни мита — Задължение да се изплати на Европейската комисия сума в размер, съответстващ на загубата — Жалба за отмяна — Допустимост — Писмо на Европейската комисия — Понятие за обжалваем акт)

4

2017/C 437/06

Дело C-650/15 P: Решение на Съда (първи състав) от 25 октомври 2017 г. — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Европейска агенция по химикалите, Кралство Нидерландия, Европейска комисия (Обжалване — Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) — Член 57 — Вещества, пораждащи сериозно безпокойство — Идентифициране — Член 2, параграф 8, буква б) — Освобождаване — Член 3, точка 15 — Понятието „междинен продукт“ — Акриламид)

5

2017/C 437/07

Дело C-687/15: Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Заключения на Съвета на Европейския съюз относно световната конференция по радиосъобщения през 2015 г. на Международния съюз по далекосъобщения — Член 218, параграф 9 ДФЕС — Отклонение от предвидената правна форма — Непосочване на правното основание)

5

2017/C 437/08

Дело C-39/16: Решение на Съда (пети състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Белгия) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Корпоративни данъци — Директива 90/435/ЕИО — Член 1, параграф 2 и член 4, параграф 2 — Дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Обща система за данъчно облагане — Възможност за приспадане от облагаемата печалба на дружеството майка — Национални разпоредби, чиято цел е да се избегне двойното облагане на разпределяните от дъщерните дружества печалби — Неотчитане на наличието на връзка между лихвите по заеми и финансирането на дяловото участие, от което са изплатени дивиденти)

6

2017/C 437/09

Дело C-90/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Обединено кралство) — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със спорта — Понятието „спорт“ — Дейност, характеризираща се с физически компонент — Двойков спортен бридж)

7

2017/C 437/10

Дело C-106/16: Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — производство, образувано по искане на POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., в ликвидация (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Трансгранично преобразуване на дружество — Прехвърляне на седалището по устав без прехвърляне на действителното седалище — Отказ за заличаване от търговския регистър — Национална правна уредба, която изисква за заличаване от търговския регистър прекратяване на дружеството след производство по ликвидация — Приложно поле на свободата на установяване — Ограничение на свободата на установяване — Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите — Борба със злоупотребите)

7

2017/C 437/11

Дело C-195/16: Решение на Съда (втори състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Kehl — Германия) — Наказателно производство срещу I (Преюдициално запитване — Транспорт — Свидетелство за управление — Директива 2006/126/ЕО — Член 2, параграф 1 — Взаимно признаване на свидетелствата за управление — Понятие за свидетелство за управление — Удостоверение за положен изпит за свидетелство за управление (certificat d’examen du permis de conduire (CEPC), което дава право на притежателя си да управлява моторно превозно средство на територията на издалата го държава членка преди връчването на окончателното свидетелство за управление — Положение, при което притежателят на CEPC управлява превозно средство в друга държава членка — Задължение за признаване на CEPC — Санкции, наложени на притежателя на CEPC за управлението на превозно средство извън територията на държавата членка, издала посоченото CEPC — Пропорционалност)

8

2017/C 437/12

Дело C-201/16: Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Majid Shiri, известен също с името Madzhdi Shiri (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Член 27 — Способ за защита — Обхват на съдебния контрол — Член 29 — Срок за осъществяване на прехвърлянето — Неосъществяване на прехвърлянето в определения срок — Задължения на компетентната държава членка — Преминаване на компетентност — Изискване за решение на компетентната държава членка)

9

2017/C 437/13

Дело C-347/16: Решение на Съда (пети състав състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град (България) — „Българска енергийна борса“ АД (БЕБ)/Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (Преюдициално запитване — Членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС — Директива 2009/72/ЕО — Членове 9, 10, 13 и 14 — Регламент (ЕО) № 714/2009 — Член 3 — Регламент (ЕС) № 1227/2011 — Член 2, точка 3 — Регламент (ЕС) 2015/1222 — Член 1, параграф 3 — Сертифициране и определяне на независим преносен оператор — Ограничаване на броя на лицензиантите за пренос на електрическа енергия на територията на страната)

10

2017/C 437/14

Дело C-407/16: Решение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — „Aqua Pro“ SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Митнически кодекс на Общността — Член 220, параграф 1 и параграф 2, буква б) — Последващо събиране на вносни или износни сборове — Понятие „вземане под отчет на вносни сборове“ — Решение на компетентния митнически орган — Срок за подаване на молба за възстановяване или опрощаване — Задължение за отнасяне на досието до Европейската комисия — Доказателства при обжалване на решение на компетентния орган на държавата членка на внос)

11

2017/C 437/15

Съединени дела C-454/16 Р—С-456/16 Р и С-458/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2017 г. — Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P)/Европейска комисия (Обжалване — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стоманата за предварително напрягане — Нарушение на член 101 ДФЕС — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Точка 35 — Способност за плащане — Ново искане за намаляване на размера на глобата поради неспособност за плащане — Писмо за отхвърляне — Жалба срещу това писмо — Допустимост)

13

2017/C 437/16

Съединени дела C-457/16 P и C-459/16 P—C-461/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2017 г. — Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P)/Европейска комисия (Обжалване — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стомана за предварително напрягане — Нарушение на член 101 ДФЕС — Отговорност на дружеството майка за неправомерното поведение на неговите дъщерни дружества — Понятие „предприятие“ — Улики за наличието на една стопанска единица — Презумпция за действителното упражняване на решаващо влияние — Правоприемство между предприятия — Размер на глобата — Способност за плащане — Условия — Зачитане на правото на защита)

13

2017/C 437/17

Дело C-534/16: Решение на Съда (девети състав) от 26 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s. r. o. (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Вписване в регистъра на данъчнозадължените по ДДС лица — Национално законодателство, изискващо учредяването на гаранция — Борба срещу измамата — Харта на основните права на Европейския съюз — Свобода на стопанската инициатива — Принцип на недопускане на дискриминация — Принцип „ne bis in idem“ — Принцип за недопускане на прилагане с обратна сила)

14

2017/C 437/18

Дело C-505/17 P: Жалба, подадена на 18 август 2017 г. от Groupe Léa Nature срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 8 юни 2017 г. по дело T-341/13 — Groupe Léa Nature/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

15

2017/C 437/19

Дело C-548/17: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 септември 2017 г. — Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Дело C-552/17: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 септември 2017 г. — Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Дело C-558/17 P: Жалба, подадена на 22 септември 2017 г. от OZ срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 юли 2017 г. по дело T-607/16, OZ/Европейска инвестиционна банка

17

2017/C 437/22

Дело C-562/17: Преюдициално запитване от Audiencia Nacional (Испания), постъпило на 25 септември 2017 г. — Nestrade S.A./Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) и Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Дело C-575/17: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 28 септември 2017 г. — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Дело C-590/17: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 12 октомври 2017 г. — Henri Pouvin, Marie Dijoux, по мъж Pouvin/Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Дело C-595/17: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 16 октомври 2017 г. — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, в качеството на ликвидатор на eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Дело C-596/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 16 октомври 2017 г. — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Дело C-600/17: Преюдициално запитване от Giudice di pace di Roma (Италия), постъпило на 16 октомври 2017 г. — Pina Cipollone/Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Дело C-602/17: Преюдициално запитване от tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 19 октомври 2017 г. — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/État belge

23

2017/C 437/29

Дело C-603/17: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom, постъпило на 20 октомври 2017 г. — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited и др.

24

 

Общ съд

2017/C 437/30

Дело T-627/15: Решение на Общия съд от 7 ноември 2017 г. — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „BIANCALUNA“ — По-ранна национална фигуративна марка „bianca“ — Процесуална икономия — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001])

26

2017/C 437/31

Дело T-628/15: Решение на Общия съд от 7 ноември 2017 г. — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BiancalunA“ — Отхвърляне — По-ранна национална фигуративна марка „bianca“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001])

26

2017/C 437/32

Дело T-42/16: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — De Nicola/Съвет и Съд на Европейския съюз (Извъндоговорна отговорност — Публична служба — Персонал на ЕИБ — Директиви относно лазерните терапии — Член 47 от Хартата на основните права — Разумен срок — Неспазване на правилата за справедлив процес — Имуществени вреди — Неимуществена вреда — Искания, предявени от жалбоподателя по висящо пред Съда на публичната служба дело — Частично връщане на делото пред Общия съд)

27

2017/C 437/33

Дело T-99/16: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — De Nicola/Съд на Европейския съюз (Извъндоговорна отговорност — Публична служба — Персонал на ЕИБ — Психически тормоз — Неспазване на правилата за справедлив процес — Член 47 от Хартата на основните права — Разумен срок — Искания за обезщетение, предявени по висящо пред Съда на публичната служба дело — Частично връщане на делото пред Общия съд)

28

2017/C 437/34

Дело T-144/16: Решение на Общия съд от 7 ноември 2017 г. — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MULTIPHARMA“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „MUNDIPHARMA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2017/C 437/35

Дело T-754/16: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Изображение на елипсовиден силует) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща елипсовиден силует — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща елипса — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

29

2017/C 437/36

Дело T-776/16: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „iCell“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „Isocell“, по-ранна международна словна марка „Isocell“ и по-ранни международна и национална словни марки „ISOCELL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

30

2017/C 437/37

Дело T-777/16: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „iCell. Insulation Technology Made in Sweden“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „Isocell“, по-ранна международна словна марка „Isocell“ и по-ранни международна и национална словни марки „ISOCELL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

31

2017/C 437/38

Дело T-80/17: Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „IST“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „ISTA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Съответни потребители — Сходство на стоките и услугите — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

31

2017/C 437/39

Дело T-623/17: Жалба, подадена на 11 септември 2017 г. — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/ЕСП

32

2017/C 437/40

Дело T-657/17: Жалба, подадена на 27 септември 2017 г. — Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Дело T-667/17: Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Alkarim for Trade and Industry/Съвет

33

2017/C 437/42

Дело T-698/17: Жалба, подадена на 11 октомври 2017 г. — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Дело T-703/17: Жалба, подадена на 12 октомври 2017 г. — Кипър/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Дело T-708/17: Жалба, подадена на 12 октомври 2017 г. — OPS Újpest/Комисия

36

2017/C 437/45

Дело T-709/17: Жалба, подадена на 13 октомври 2017 г. — M-Sansz/Комисия

37

2017/C 437/46

Дело T-710/17: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 13 октомври 2017 г. — Lux-Rehab Non-Profit/Комисия

38

2017/C 437/47

Дело T-712/17: Жалба, подадена на 9 октомври 2017 г. — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Дело T-713/17: Жалба, подадена на 14 октомври 2017 г. — Motex/Комисия

40

2017/C 437/49

Дело T-714/17: Жалба, подадена на 10 октомври 2017 г. — Aeris Invest/ЕСП

42

2017/C 437/50

Дело T-97/17: Определение на Общия съд от 25 октомври 2017 г. — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)

42


BG

 

Top