EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:484:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 484, 24 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 484

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
24 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2016/C 484/01

Препоръка на Съвета от 19 декември 2016 година относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните

1


 

II   Съобщения

 

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

2016/C 484/02

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

7

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 484/03

Съобщение на Комисията за официално признаване на факта, че определени актове от законодателството на Съюза в областта на селското стопанство вече не са актуални

9

2016/C 484/04

Съобщение по член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решенията за обвързваща информация, издадени от митническите органи на държавите членки и отнасящи се до класирането на стоки в митническата номенклатура

17

2016/C 484/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7930 — ABP Group/Fane Valley Group/Slaney Foods) ( 1 )

18


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2016/C 484/06

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 декември 2016 година за изменение на мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент

19

 

Европейска комисия

2016/C 484/07

Обменен курс на еврото

21

2016/C 484/08

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 15 октомври 2015 г., относно проекторешение по Дело AT.39639(2) — Оптични дискови устройства — Докладчик: Австрия

22

2016/C 484/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Оптични дискови устройства (AT.39639)

23

2016/C 484/10

Резюме на решение на Комисията от 21 октомври 2015 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39639 — Оптични дискови устройства) (нотифицирано под номер C(2015) 7135)

27

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 484/11

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст)

30

2016/C 484/12

Акциз — Административно сътрудничество — Списък на компетентните органи, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (административно сътрудничество в областта на акцизите) (в този списък са отразени органите, от чието името ще се прилага Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004)

34

2016/C 484/13

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

36


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top