EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:043:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 43, 15 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.043.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 43

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
15 февруари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

476-а пленарна сесия от 7 и 8 декември 2011 г.

2012/C 043/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриалните промени за изграждане на устойчиви енергоемки промишлени отрасли (ЕПО), необходими за постигането на целта за ефективно използване на ресурсите, определена в стратегията „Европа 2020“ (становище по собствена инициатива)

1


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

476-а пленарна сесия от 7 и 8 декември 2011 г.

2012/C 043/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Приключване на първия европейски семестър за координация на икономическата политика: насоки за националната политика за периода 2011—2012 г.“COM(2011) 400 окончателен

8

2012/C 043/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения“COM(2011) 655 окончателен — 2011/0283 (COD)

13

2012/C 043/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — По-добро управляване на единния пазар чрез засилено административно сътрудничество: стратегия за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП)“COM(2011) 75 окончателен и „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)“COM(2011) 522 окончателен — 2011/0226 (COD)

14

2012/C 043/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“COM(2011) 152 окончателен

20

2012/C 043/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията — Доклад за политиката на конкуренция за 2010 година“СОМ(2011) 328 окончателен

25

2012/C 043/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване“COM(2011) 456 окончателен — 2011/0197 (COD)

30

2012/C 043/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Програма на ЕС за правата на детето“ “COM(2011) 60 окончателен

34

2012/C 043/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Утвърждаване на правата на жертвите в ЕС“COM(2011) 274 окончателен и относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления“COM(2011) 275 окончателен — 2011/0129 (COD)

39

2012/C 043/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)“COM(2011) 348 окончателен — 2011/0152 (COD)

47

2012/C 043/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане“COM(2011) 326 окончателен — 2011/0154 (COD)

51

2012/C 043/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море“COM(2011) 479 окончателен — 2011/0218 (COD)

56

2012/C 043/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно насърчаването и информирането в подкрепа на селскостопанските продукти — стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа“ COM(2011) 436 окончателен и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни“COM(2011) 663 окончателен — 2011/0290 (COD)

59

2012/C 043/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 64/432/ЕИО по отношение на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите-членки“COM(2011) 524 окончателен — 2011/0228 (COD) и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо“COM(2011) 525 окончателен — 2011/0229 (COD)

64

2012/C 043/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти“COM(2011) 530 окончателен — 2011/0231 (COD)

67

2012/C 043/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица“COM(2011) 555 окончателен — 2011/0239 (COD)

69

2012/C 043/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: търговия, растеж и световни дела — търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020“COM(2010) 612 окончателен

73

2012/C 043/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета“COM(2011) 451 окончателен — 2011/0196 COD

79

2012/C 043/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции“COM(2011) 241 окончателен

82

2012/C 043/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Нов отговор на промените в съседните държави“COM(2011) 303 окончателен

89

2012/C 043/21

Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза“COM(2011) 634 окончателен — 2008/0183 (COD)

94

2012/C 043/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (преработен текст) COM(2011) 566 окончателен — 2011/0243 (COD)

98


BG

 

Top