EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 48, 15 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.048.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 48

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
15 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

465-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 септември 2010 г.

2011/C 048/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно „Положението на ромското население в Европейския съюз“

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

465-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 септември 2010 г.

2011/C 048/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия на Европейския съюз за региона на р. Дунав“

2

2011/C 048/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на законната имиграция в контекста на демографското предизвикателство“ (проучвателно становище)

6

2011/C 048/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелени работни места“

14

2011/C 048/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Състояние и предизвикателства пред флотата на Европейския съюз за улов на тропически тон“ (проучвателно становище)

21

2011/C 048/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към европейско пространство на пътна безопасност: стратегически насоки за безопасност на движението по пътищата до 2020 г.“ (становище по искане на Европейския парламент)

27

2011/C 048/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Структури за финансиране на МСП в контекста на настоящата финансова ситуация“ (становище по собствена инициатива)

33

2011/C 048/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „След кризата: нова финансова система във вътрешния пазар“ (становище по собствена инициатива)

38

2011/C 048/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Творчество и предприемачество: механизми за излизане от кризата“ (становище по собствена инициатива)

45

2011/C 048/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отговорът на ЕС предвид променящия се баланс на световните икономически сили“ (становище по собствена инициатива)

51

2011/C 048/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономическо възстановяване: текущо състояние и конкретни инициативи“ (становище по собствена инициатива)

57

2011/C 048/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към световна среща на върха за устойчивото развитие през 2012 г.“ (становище по собствена инициатива)

65

2011/C 048/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на моделите на публично-частните партньорства на участието чрез развитие на електронни услуги за всички в ЕС-27“ (становище по собствена инициатива)

72

2011/C 048/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „От какви услуги от общ интерес се нуждаем, за да отговорим на кризата?“ (становище по собствена инициатива)

77

2011/C 048/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Новата енергийна политика на Европейския съюз — приложение, ефективност и солидарност за гражданите“ (становище по собствена инициатива)

81

2011/C 048/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между ЕС и Канада“ (становище по собствена инициатива)

87

2011/C 048/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Положението на хората с увреждания в страните от Евромед“

94

2011/C 048/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Политиката на многоезичие в ЕС“ (допълнение към становище)

102


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

465-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 септември 2010 г.

2011/C 048/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Трети стратегически преглед на програмата за по-добро регулиране в Европейския съюз“ — COM(2009) 15 окончателен —„Работен документ на Комисията — Намаляване на административната тежест в Европейския съюз — Приложение към Третия стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране“ — COM(2009) 16 окончателен —„Работен документ на Комисията — Трети доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда“ — COM(2009) 17 окончателен

107

2011/C 048/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „С поглед към бъдещето ни: разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“ “ — COM(2009) 512 окончателен

112

2011/C 048/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Зелена книга „Взаимното свързване на търговските регистри“ — COM(2009) 614 окончателен

120

2011/C 048/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания“ — СОМ(2010) 187 окончателен

129

2011/C 048/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/68/ЕО по отношение на разпоредбите за двигателите, пуснати на пазара по процедурата „гъвкав механизъм“ “ — COM(2010) 362 окончателен — 2010/0195 (COD)

134

2011/C 048/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР — COM(2010) 94 окончателен — 2010/0064 (COD)

138

2011/C 048/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“COM(2009) 591 окончателен

145

2011/C 048/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Възможни варианти за визия и цели на ЕС по отношение на биологичното разнообразие след 2010 г.“ — COM(2010) 4 окончателен

150

2011/C 048/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата“COM(2010) 66 окончателен

155

2011/C 048/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент (Евратом) на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (преработен текст)“ — COM(2010) 184 окончателен — 2010/0098 (CNS)

160

2011/C 048/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета от […] г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол“ — COM(2010) 336 окончателен — 2010/0183 (COD)

163

2011/C 048/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката“ — (COM(2010) 283 окончателен — 2010/0150 (COD)

165

2011/C 048/31

Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка“ — COM(2010) 381 окончателен — 2010/0205 (CNS)

167

2011/C 048/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета относно забраната за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд“ — COM(2010) 325 окончателен — 2010/0175 (COD)

168

2011/C 048/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози“ (преработен текст) — COM(2010) 359 окончателен — 2010/0194 (COD)

169


BG

 

Top