EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 44, 11 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.044.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 44

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
11 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

464та пленарна сесия от 14 и 15 юли 2010 г.

2011/C 044/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на ефикасни партньорства в управлението на програми в областта на политиката на сближаване въз основа на добрите практики от цикъл 2007—2013 г.“ (проучвателно становище)

1

2011/C 044/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Последиците от застаряването на населението върху системата на здравеопазването и социалната система“ (проучвателно становище)

10

2011/C 044/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Добавената стойност на обща европейска система за убежище както за лицата, търсещи убежище, така и за държавите-членки на Европейския съюз“ (проучвателно становище)

17

2011/C 044/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отвореният метод на координация и социалната клауза в контекста на стратегията Европа 2020“ (проучвателно становище)

23

2011/C 044/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на социалните плащания“

28

2011/C 044/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бедността сред децата и благосъстоянието на децата“ (проучвателно становище)

34

2011/C 044/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието на индустриалните промени, свързани с екологични, енергийни и климатични предизвикателства, върху заетостта“ (проучвателно становище)

40

2011/C 044/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към по-широко навлизане на електрически превозни средства“ (проучвателно становище по искане на белгийското председателство)

47

2011/C 044/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийната бедност в условията на либерализация и икономическа криза“ (проучвателно становище)

53

2011/C 044/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изграждане на устойчива икономика чрез промяна на модела ни на потребление“ (становище по собствена инициатива)

57

2011/C 044/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Информация за потребителите“ (становище по собствена инициатива)

62

2011/C 044/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Договорът от Лисабон и функционирането на единния пазар“ (становище по собствена инициатива)

68

2011/C 044/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Иновации в туризма: определяне на стратегия за устойчиво развитие на островите“ (становище по собствена инициатива)

75

2011/C 044/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Данък върху финансовите транзакции“ (становище по собствена инициатива)

81

2011/C 044/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социалното измерение на вътрешния пазар“ (становище по собствена инициатива)

90

2011/C 044/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към политика на ЕС за оптимизиране на печатарската промишленост за офсетов ролен и гравюрен печат в Европа“ (становище по собствена инициатива)

99

2011/C 044/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Промени и перспективи пред подсектора на текстилните услуги в Европа“ (становище по собствена инициатива)

105

2011/C 044/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на устойчиви зелени работни места с оглед на пакета от мерки на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата“ (становище по собствена инициатива)

110

2011/C 044/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Повишаване на ефективността на енергийната политика на Европейския съюз в полза на МСП, и по-специално на микропредприятията“ (становище по собствена инициатива)

118

2011/C 044/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Инструмент за сътрудничество за развитие на Европейския съюз — ролята на организираното гражданско общество и на социалните партньори“

123

2011/C 044/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Роля и перспективи на африканската социална икономика в сътрудничеството за развитие“ (становище по собствена инициатива)

129

2011/C 044/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на европейските технологични, индустриални и научни паркове в управлението на кризата и в подготовката за периода след кризата и след Лисабонската стратегия“ (допълнение към становище)

136


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

464та пленарна сесия от 14 и 15 юли 2010 г.

2011/C 044/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество“COM(2010) 179 окончателен — 2010/0095 (COD)

142

2011/C 044/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Доклад на Комисията — Доклад за политиката на конкуренция за 2008 г.“COM(2009) 374 окончателен

143

2011/C 044/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство“COM(2009) 154 окончателен — 2009/0157 (COD)

148

2011/C 044/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент“СОМ(2009) 589 окончателен

153

2011/C 044/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства“COM(2009) 593 окончателен — 2009/0173 (COD)

157

2011/C 044/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex)“COM(2010) 61 окончателен — 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла“COM(2010) 105 окончателен/2 — 2010/0067 (CNS)

167

2011/C 044/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза“COM(2010) 204 окончателен — 2010/0110 (COD)

170

2011/C 044/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право“COM(2010) 145 окончателен — 2010/0080 (COD)

171

2011/C 044/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към интегриране на морското наблюдение: обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС“COM(2009) 538 окончателен

173

2011/C 044/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“COM(2009) 586 окончателен

178

2011/C 044/34

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива“СОМ(2010) 119 окончателен — 2010/0074 (COD)

182


BG

 

Top