EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:285E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 285, 21 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.285.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 285E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
21 октомври 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2009—2010
Заседания от 24 до 26 ноември 2009 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 95 E, 15.4.2010 г.
Текстовете, приети на 25 ноември 2009 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на Бюджет 2007, са публикувани в ОВ L 19, 23.1.2010 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

 

Сряда, 25 ноември 2009 г.

2010/C 285E/01

Конференция по изменението на климата в КопенхагенРезолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15)

1

2010/C 285E/02

Многогодишна програма 2010-2014 г. относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие(Програма от Стокхолм)Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм

12

2010/C 285E/03

Евро-средиземноморско икономическо и търговско партньорствоРезолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно евро-средиземноморското икономическо и търговско партньорство в навечерието на 8-та министерска конференция на Евромед по въпросите на търговията – Брюксел – 9 декември 2009 г.

35

2010/C 285E/04

Обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпанияРезолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

42

2010/C 285E/05

Обозначаване на произходаРезолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обозначаването на произхода

44

 

Четвъртък, 26 ноември 2009 г.

2010/C 285E/06

Стратегия за разширяването от 2009 г. относно страните от Западните Балкани, Исландия и ТурцияРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно стратегическия документ на Комисията относно разширяването от 2009 г., отнасящ се до страните от Западните Балкани, Исландия и Турция

47

2010/C 285E/07

Премахване на насилието срещу женитеРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно премахването на насилието срещу жените

53

2010/C 285E/08

Политическо решение на проблема с пиратството в крайбрежните води на СомалияРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно политическо решение на проблема с пиратството в крайбрежните води на Сомалия

59

2010/C 285E/09

Среда без тютюнев димРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно среда без тютюнев дим

63

2010/C 285E/10

Ратифициране и прилагане на актуализирани конвенции на МОТРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно конвенциите, определени от МОТ като актуализирани

67

2010/C 285E/11

Среща на върха на ФАО относно продоволствената сигурностРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно срещата на върха на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) относно продоволствената сигурност

69

2010/C 285E/12

НикарагуаРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно Никарагуа

74

2010/C 285E/13

Положението в Лаос и ВиетнамРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно положението в Лаос и Виетнам

76

2010/C 285E/14

Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказаниеРезолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказание

80


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 24 ноември 2009 г.

2010/C 285E/15

Искане за защита на привилегиите и имунитета на Tobias PflügerРешение на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Tobias Pflüger (2009/2055(IMM))

84

 

Сряда, 25 ноември 2009 г.

2010/C 285E/16

Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от ЛисабонРешение на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (2009/2062(REG))

86


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 24 ноември 2009 г.

2010/C 285E/17

Електронни съобщителни мрежи и услуги ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))

111

2010/C 285E/18

Статистика за пестициди ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 2006/0258(COD))

112

2010/C 285E/19

Отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи (кодифициран текст) (COM (2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD))

113

2010/C 285E/20

Предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия (COM(2009)0523 – C7-0269/2009 – 2009/0147(CNS))

114

2010/C 285E/21

Предоставяне на макрофинансова помощ на Армения *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS))

115

2010/C 285E/22

Предоставяне на макрофинансова помощ на Сърбия *Законодателна резолюция от 24 ноември 2009 г. на Европейския парламент относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Сърбия (COM(2009)0513 – C7-0270/2009 – 2009/0145(CNS))

116

2010/C 285E/23

Предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

117

2010/C 285E/24

Обща система на данъка върху добавена стойност *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно проекта на директива на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавена стойност (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

118

2010/C 285E/25

Изменения на приложения II и III към Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за одобряване, от страна на Европейската общност, на измененията на приложения II и III към Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR), във връзка със съхранението на въглероден диоксид в геоложки образувания (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

121

2010/C 285E/26

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/326/ЕО за създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS))

123

2010/C 285E/27

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/325/ЕО за създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела (COM(2009)0101 – C6-0109/2009 – 2009/0034(CNS))

124

2010/C 285E/28

План за възстановяване на черната писия *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (COM(2009)0127 – C7-0006/2009 – 2009/0041(CNS))

125

2010/C 285E/29

Присъединяване на Европейската общност към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложение за решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на Споразумението за присъединяване на Европейската общност към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))

126

2010/C 285E/30

Протокол за приложимото право при задължения за издръжка *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от страна на Европейската общност на Протокола за приложимото право при задължения за издръжка (COM(2009)0081 – C6-0101/2009 – 2009/0023(CNS))

127

2010/C 285E/31

Адаптиране на някои актове към процедура по регулиране с контрол - част пета ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол – адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част пета (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

128

2010/C 285E/32

Използване на информационните технологии за митнически цели *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно инициативата на Френската Република с оглед приемането на Решение на Съвета относно използване на информационните технологии за митнически цели (17483/2008– C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

129

 

Сряда, 25 ноември 2009 г.

2010/C 285E/33

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

150

ПРИЛОЖЕНИЕ

151

2010/C 285E/34

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Белгия - текстилен сектор; Ирландия - DellРезолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

151

ПРИЛОЖЕНИЕ

154

 

Четвъртък, 26 ноември 2009 г.

2010/C 285E/35

Европейска година на доброволчеството (2011 г.) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно Европейската година на доброволчеството (2011 г.) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

156

2010/C 285E/36

Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна *Комисия по промишленост, изследвания и енергетикаЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна (COM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))

170

2010/C 285E/37

Подписване от страна на Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването от страна на Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))

171


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top