EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 317, 23 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.317.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 317

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
23 декември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

455-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г.

2009/C 317/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив градски транспорт“

1

2009/C 317/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Конкурентоспособност на европейската стъкларска и керамична промишленост, по-специално предвид пакета от мерки на ЕС за енергетиката и изменението на климата“ (проучвателно становище по искане на чешкото председателство)

7

2009/C 317/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина: ролята на гражданското общество“ (проучвателно становище)

15

2009/C 317/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Емисии от автомобилния транспорт: конкретни мерки за преодоляване на стагнацията“ (становище по собствена инициатива)

22

2009/C 317/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Автомобилните части и низходящите пазари на автомобилния сектор“ (становище по собствена инициатива)

29

2009/C 317/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Градски райони и насилие сред младите хора“

37

2009/C 317/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Закрила на деца, изложени на риск от пътуващи извършители на сексуални престъпления“

43

2009/C 317/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на извънградските райони в обществото на знанието“ (становище по собствена инициатива)

49


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

455-а пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г.

2009/C 317/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите“COM(2008) 614 – 2008/0196 (COD)

54

2009/C 317/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология или източник“COM(2008) 668 окончателен – 2008/0261 (COD)

62

2009/C 317/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите“COM(2009) 83 окончателен/2 – 2009/0035 (COD)

67

2009/C 317/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/EО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол – Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – Част пета“COM(2009) 142 окончателен – 2009/0048 (COD)

72

2009/C 317/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Средносрочна оценка на прилагането на плана за действие на ЕО относно биоразнообразието“COM(2008) 864 окончателен

75

2009/C 317/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи“COM(2008) 435 окончателен/2

80

2009/C 317/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно телемедицината в полза на пациентите, системите на здравеопазването и обществото“COM(2008) 689 окончателен

84

2009/C 317/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите“COM(2008) 816 окончателен – 2008/0246 (COD)

89

2009/C 317/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз“COM(2008) 852 окончателен – 2008/0247 (COD)

94

2009/C 317/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите“COM(2008) 817 окончателен – 2008/0237 (COD)

99

2009/C 317/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми“COM(2009) 139 окончателен – 2009/0047 (COD)

103

2009/C 317/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Работната сила в здравния сектор в Европа“COM(2008) 725 окончателен

105

2009/C 317/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище“ (преработена версия) COM(2008) 815 окончателен – 2008/0244 (COD)

110

2009/C 317/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство (преработена версия)“COM(2008) 820 окончателен – 2008/0243 (COD)

115

2009/C 317/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки“COM(2009) 28 окончателен – 2009/0007 (CNS) и „Предложение за директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане“COM(2009) 29 окончателен – 2009/0004 (CNS)

120

2009/C 317/24

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Регионална интеграция за развитие в държавите от АКТБ“COM(2008) 604 окончателен

126

2009/C 317/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Съвета относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък“ (кодифицирана версия) COM(2009) 235 окончателен – 2006/0250 (CNS)

132


BG

 

Top