EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:277:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 277, 17 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.277.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 277

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
17 ноември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

453-та пленарна сесия, проведена на 13 и 14 май 2009 г.

2009/C 277/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Научните изследвания и развойната дейност в подкрепа на конкурентоспособността“

1

2009/C 277/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието на законодателните бариери в държавите-членки върху конкурентоспособността на ЕС“ (проучвателно становище по искане на чешкото председателство)

6

2009/C 277/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нуждите от образование и обучение за общество, използващо енергия без въглеродни емисии“ (проучвателно становище)

15

2009/C 277/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Екологизиране на морския транспорт и на вътрешноводния транспорт“ (проучвателно становище)

20

2009/C 277/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Автомобилният транспорт през 2020 г.: очакванията на организираното гражданско общество“ (проучвателно становище)

25

2009/C 277/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Включване на гражданското общество в Източното партньорство“ (проучвателно становище)

30

2009/C 277/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Участието на гражданското общество в осъществяването на плановете за действие на Европейската политика на съседство в страните от Южен Кавказ: Армения, Азербайджан и Грузия“

37

2009/C 277/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Балтийски регион: ролята на организираното гражданско общество за подобряване на регионалното сътрудничество и определяне на регионална стратегия“

42


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

453-та пленарна сесия, проведена на 13 и 14 май 2009 г.

2009/C 277/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията“ COM(2008) 801 окончателен – 2008/0227 (COD)

49

2009/C 277/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели“ COM (2008) 543 окончателен – 2008/0211 (COD)

51

2009/C 277/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството“ COM(2008) 721 окончателен – 2008/0216 (CNS)

56

2009/C 277/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие“ COM(2008) 645 окончателен

62

2009/C 277/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Стратегия на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап“ COM(2008) 767 окончателен

67

2009/C 277/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите“ COM(2008) 812 окончателен – 2008/0229 (COD)

72

2009/C 277/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите“ (преработена) СОМ (2008) 780 окончателен/2 – 2008/0223 (COD)

75

2009/C 277/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти“ COM(2008) 775 окончателен/2 - 2008/0220 (CNS)

81

2009/C 277/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт“ COM(2008) 887 окончателен – 2008/0263 (COD)

85

2009/C 277/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката“ (COM(2009) 35 окончателен – 2009/0010 (COD)

90

2009/C 277/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета: „Инициатива за суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“ COM(2008) 699 окончателен

92

2009/C 277/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“ COM(2009) 104 окончателен

98

2009/C 277/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки“ COM (2008) 869 окончателен – 2008/0252 (CNS)

100

2009/C 277/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки“ COM(2008) 637 окончателен – 2008/0193 (COD)

102

2009/C 277/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания“ COM(2008) 727 окончателен – 2008/0215 (CNS)

109

2009/C 277/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на неплащането на данъци при внос и други трансгранични сделки“ COM(2008) 805 окончателен – 2008/0228 (CNS)

112

2009/C 277/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Агенции за кредитен рейтинг“ COM(2008) 704 окончателен – 2008/0217 (COD)

117

2009/C 277/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие за изпълнение на стратегията на ЕС за здравето на животните“ COM(2008) 545 окончателен

125


BG

 

Top