EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 156, 09 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.156.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 156

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
9 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 156/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

1

2009/C 156/02

Съобщение на Комисията относно продължаване на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение

3

2009/C 156/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 156/05

Обменен курс на еврото

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 156/06

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия,осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

6

2009/C 156/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощи за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

9

2009/C 156/08

Актуализиране на списъка на митническите бюра, в които продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията, могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2009/C 156/09

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени и референтни/сконтови проценти по възстановяване на държавни помощи за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 март 2009 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1))

15

2009/C 156/10

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на член 61 от Споразумението за ЕИП и член 1, параграф 3 на част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд

16

2009/C 156/11

Надзорният орган на ЕАСТ счита, че следната мярка не представлява държавна помощ по смисъла на член 61 от Споразумението за ЕИП

17

2009/C 156/12

Препоръка на Надзорния орган на ЕАСТ от 5 ноември 2008 година относно релевантните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с акта, посочен в точка 5вл от приложение XI към Споразумението за ЕИП (Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги), приведен в съответствие с протокол 1 към Споразумението за ЕИП и със секторните адаптации, съдържащи се в приложение XI към посоченото споразумение

18


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 156/13

Покана за представяне на кандидатури „Потребителска политика“

24

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 156/14

Известие, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (ограничаване на достъпа до пазара на газ) (1)

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 156/15

Публикация на заявка за регистрация съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top