EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 44, 16 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 44

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 февруари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

На 439-ата си пленарна сесия, проведена на 24 и 25 октомври 2007 г.

2008/C 044/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Европейското научноизследователско пространство: Нови перспективи“COM(2007) 161 окончателен

1

2008/C 044/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства“COM(2007) 241 окончателен — 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на „Съвместното предприятие ARTEMIS“ за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени изчислителни системи“COM(2007) 243 окончателен — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе““COM(2007) 315 окончателен — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно „Създаване на съвместното предприятие ENIAC““COM(2007) 356 окончателен — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост, дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и замяната“COM(2007) 303 окончателен — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно везните с неавтоматично действие“ (кодифицирана версия) COM(2007) 446 окончателен — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета“ (кодифицирана версия) COM(2007) 451 окончателен — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за заглушаване на радиосмущенията, излъчвани от селскостопански или горски трактори (електромагнитна съвместимост)“ (кодифицирана версия) COM(2007) 462 окончателен — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Доклад за напредъка в областта на биогоривата — Доклад за напредъка в използването на биогорива и други възобновяеми горива в държавите-членки на Европейския съюз“COM(2006) 845 окончателен

34

2008/C 044/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“COM(2007) 19 окончателен

44

2008/C 044/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/EО по отношение на прилагането на някои разпоредби спрямо Естония“COM(2007) 411 окончателен — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)“COM(2007) 480 окончателен — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 95/50/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“COM(2007) 509 окончателен — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО“COM(2007) 18 окончателен — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Становищe на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на системите за обезщетяване на необлагодетелстваните райони след 2010 г.“

56

2008/C 044/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Проверка на здравословното състояние и бъдещето на ОСП след 2013 г.“

60

2008/C 044/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменението на климата и Лисабонската стратегия“

69

2008/C 044/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Кредитът и социалното изключване в обществото на изобилието“

74

2008/C 044/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предприемаческият дух и Лисабонската програма“

84

2008/C 044/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Имиграционна политика и политика на сътрудничество на Общността със страните на произход за насърчаване на развитието“

91

2008/C 044/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място“COM(2007) 46 окончателен — 2007/0020(COD)

103

2008/C 044/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността“COM(2007) 159 окончателен — 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Малтретиране на възрастните хора“

109

2008/C 044/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета, изменяща директива 2003/96/EО относно корекцията на специалния данъчен механизъм за газьола, използван като моторно гориво за търговски цели, и съгласуването на данъчното облагане на безоловния бензин и газьола, използван като моторно гориво“COM(2007) 52 окончателен — 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно някои временни разпоредби, свързани със ставките по данъка върху добавената стойност“COM(2007) 381 окончателен — SEC(2007)910

120

2008/C 044/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Хърватия по пътя на присъединяването“

121


BG

 

Top