EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 256, 27 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 256

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
27 октомври 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет
436-та пленарна сесия, проведена на 30 и 31 май 2007 г.

2007/C 256/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно „Принос към Европейския съвет на 21 и 22 юни 2007 г. — Пътна карта на конституционния процес“

1


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

437-та пленарна сесия, проведена на 11 и 12 юли 2007 г.

2007/C 256/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост“COM(2005) 276 окончателен — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Потенциал на предприятията, по-специално на МСП (Лисабонска стратегия)“

8

2007/C 256/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Инвестиции в знания и иновации (Лисабонска стратегия)“

17

2007/C 256/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите“COM(2006) 744 окончателен

27

2007/C 256/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански или горски трактори“ (кодифицирана версия) COM(2007) 236 окончателен — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Определяне на енергийната политика за Европа (Лисабонската стратегия)“

31

2007/C 256/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система на Общността (кодифицирана версия)“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция“

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, с която се изменя директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността“COM(2006) 783 окончателен — 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 окончателен — 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 окончателен — 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари“COM(2006) 852 — 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за приложенията на спътниковата радионавигационна система“COM(2006) 769 окончателен

47

2007/C 256/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом за становище на Европейския икономически и социален комитет“COM(2006) 844 окончателен

51

2007/C 256/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции“COM(2006) 869 окончателен — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Радиочестотна идентификация (RFID)“

66

2007/C 256/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Галилео“ на кръстопът: Изпълнение на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)“COM(2007) 261 окончателен

73

2007/C 256/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Двугодишен доклад за постигнатия напредък по Стратегията на ЕС за устойчиво развитие“

76

2007/C 256/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита“COM(2006) 778 окончателен — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Иновациите: влияние върху индустриалните промени и ролята на ЕИБ“

88

2007/C 256/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Заетост на приоритетни категории (Лисабонска стратегия)“

93

2007/C 256/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на социалните партньори за съчетаването на професионалния, семейния и личния живот“

102

2007/C 256/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Гъвкавост и сигурност (измерение на вътрешната гъвкавост — колективното договаряне и ролята на социалния диалог като механизъм за регулиране и реформиране на пазарите на труда)“

108

2007/C 256/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пригодност за заетост и предприемачество — ролята на гражданското общество, социалните партньори и регионалните и местни органи от гледна точка на пола“

114

2007/C 256/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Здраве и миграции“

123

2007/C 256/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Еврорегионите“

131

2007/C 256/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношения ЕС — Централна Америка“

138

2007/C 256/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на предприемаческия дух у жените в Евро-средиземноморския регион“

144


BG

 

Top