EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договор от Маастрихт за Европейския съюз

Договор от Маастрихт за Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договора за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

 • Договорът от Маастрихт е амбициозен договор. Той създава Европейския съюз. Това включва три отделни направления (т.нар. стълбове):
 • Сред най-популярните нововъведения на договора са:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейски общности (първи стълб)

Това обединява традиционните дейности, процедурите за работа и за взимане на решения на трите първоначални организации на ЕС:

Обща външна политика и политика на сигурност (втори стълб)

Целта е:

 • защита на общите ценности, основните интереси и независимостта на ЕС;
 • укрепване на сигурността на ЕС и на държавите членки;
 • опазване на мира и международната сигурност в съответствие с принципите на ООН;
 • насърчаване на международното сътрудничество;
 • развиване и консолидиране на демокрацията и върховенството на закона, както и зачитане на правата на човека и основните свободи.

Сътрудничество по въпросите на правосъдието и вътрешните работи (трети стълб)

Целта е да се осигури по-високо ниво на обществена безопасност чрез:

Икономически и паричен съюз

Държавите от ЕС трябва да:

Обща валута (евро)

Тя:

 • се въвежда на три етапа:
 • определя критерии за инфлацията, равнищата на държавния дълг, лихвените проценти и валутните курсове, на които държавите трябва да отговорят, преди да приемат еврото;
 • предоставя правото на неучастие на Обединеното кралство (1) в третия етап и подлага участието на Дания на национален референдум.

Нови политики

ЕС носи отговорност за:

Социален протокол

 • Това разширява отговорността на ЕС с:
  • насърчаването на заетостта;
  • подобряването на условията на живот и работа;
  • осигуряването на адекватна социална защита;
  • провеждането на социален диалог;
  • развитието на човешките ресурси с цел гарантиране на високо и устойчиво ниво на заетост;
  • интегрирането на лица, изключени от пазара на труда.
 • Обединеното кралство (1) има право на неучастие в социалния протокол.

Европейско гражданство

Това предоставя на всеки гражданин на държава от ЕС правото за:

Институционални промени

Те включват:

 • увеличени законодателни правомощия на Европейския парламент;
 • гласуване с мнозинство, когато правителствата в ЕС приемат законодателството;
 • създаване на Комитет на регионите;
 • приемане на принципа за субсидиарност, при което ЕС ще действа само ако това е по-ефективно на равнище ЕС, а не на национално ниво.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Подписан е на 7 февруари 1992 г. и влиза в сила на 1 ноември 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Официално известен като Договора за Европейския съюз, Договорът от Маастрихт бележи началото на „нов етап в процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа“, като предоставя политическо измерение на предходните общности.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за Европейския съюз (OВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 1—112)

последно актуализация 21.03.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top