EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Укрепване на партньорството между ЕС и Китай

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Укрепване на партньорството между ЕС и Китай

РЕЗЮМЕ НА:

ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности — COM(2006) 631 окончателенЕС—Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности – COM(2006) 631 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В съобщението се определят насоките за политика на ЕС, която има за цел да се укрепи сътрудничеството между ЕС и Китай.

В насоките се разглеждат следните въпроси:

прехода към демокрация в Китай;

устойчивото развитие;

търговските аспекти; и

международното сътрудничество за по-задълбочено партньорство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Подкрепа на политическия преход: ЕС и Китай поддържат редовен политически диалог по въпросите за правата на човека, защитата на малцинствата и укрепването на върховенството на закона.

Насърчаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда: В ролята си на двама от основните играчи на световния енергиен пазар, ЕС и Китай си сътрудничат с цел:

да се подобри прозрачността и регулаторната среда на енергийния сектор;

да има обмен на техники и информация относно ефективното използване на ресурсите и енергията от възобновяеми източници;

да се улеснят инвестициите и откриването на процедури за обществени поръчки; и

да се насърчи прилагането на международните стандарти.

Пример за сътрудничество в тази област е съвместната декларация на ЕС и Китай относно енергийната сигурност от 2012 г.

Балансиране на икономическото и социалното развитие: ЕС и Китай си сътрудничат при определянето и прилагането на балансирани парични и фискални политики, чиято цел е да се справят с проблемите, свързани например с ниските стандарти за условията на труд, със здравеопазването и със застаряването на населението.

Подобряване на търговските и икономическите отношения: тъй като ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият най-голям партньор на ЕС, те се стремят:

да насърчат отварянето на китайския пазар за инвестиции и износ;

да определят правилата за лоялна търговия (особено по отношение на правата върху интелектуалната собственост и стандартите за достоен труд); и

да разрешават търговските спорове чрез диалог или чрез системата за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО).

Укрепване на секторното сътрудничество: ЕС и Китай се стремят да укрепят двустранното сътрудничество в областта на:

науката и технологиите;

имиграцията;

културния обмен; и

образованието.

Насърчаване на сигурността и международното сътрудничество: диалог между ЕС и Китай относно мира и сигурността в региони в световен мащаб (по-специално в Източна Азия). ЕС също така подкрепя диалога между Китай и другите страни в региона, с цел насърчаване на стабилността в този регион. Сътрудничеството между партньорите се отнася също така до прозрачността на военните разходи, неразпространението на ядрени оръжия и постепенното вдигане на европейското оръжейно ембарго.

Делегации на ЕС и делегации от Китай ежегодно участват в срещата на високо равнище между ЕС и Китай, която се провежда периодично през една година съответно в Брюксел и в Пекин. На срещата на високо равнище през 2013 г. беше приета Стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г. В момента тя е водещият документ за отношенията между ЕС и Китай.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дипломатическите отношения между ЕС и Китай за първи път са установени през 1975 г., като основната законова рамка става сключеното през 1985 г. споразумение за търговия и сътрудничество. Оттогава отношенията се развиват и вече обхващат външните работи, въпросите, свързани със сигурността, и други предизвикателства, като например изменението на климата и глобалното икономическо управление.

Отношения на ЕС с Китай

АКТ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности (COM(2006) 631 окончателен, 24.10.2006 г.)

последно актуализация 20.10.2015

Top