EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Меркосур

Междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Меркосур

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 1999/279/ЕО на Съвета — сключване от страна на Европейската общност на междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна

Междурегионално рамково споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

 • С решението се сключва споразумението от името на Европейската общност (вече ЕС).
 • Споразумението, което се основава на демократичните принципи и основните права, има за цел укрепване на съществуващите връзки между страните и полагане на основните на междурегионална асоциация между ЕС и Южния общ пазар (Меркосур).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • В допълнение към редица двустранни споразумения ЕС сключи това междурегионално рамково споразумение за сътрудничество с Меркосур.
 • Меркосур включва Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.
 • Споразумението обхваща търговските и икономическите въпроси, сътрудничеството и други области от общ интерес.
 • По отношение на търговията редовният диалог по търговските и икономическите въпроси има за цел подготовка за постепенна и реципрочна либерализация на търговията, като основните области на сътрудничество включват:
  • достъп до пазара, либерализация на търговията и търговски въпроси;
  • съвместимост на търговията с правилата на СТО;
  • определяне на чувствителни и основни продукти;
  • сътрудничество и обмен на информация в областта на услугите.
 • Въпреки че нито един сектор не е изключен от икономическото сътрудничество, споразумението обхваща по-специално:
  • енергетика;
  • транспорт;
  • телекомуникации и информационни технологии;
  • опазване на околната среда;
  • наука и технологии;
  • сътрудничество между предприятията;
  • насърчаване на инвестициите.
 • Другите области на сътрудничество включват:
  • обучение и образование;
  • информация, комуникации и култура, като целта е да се насърчи взаимното разбиране и да се засилят културните връзки;
  • борба срещу трафика на наркотици.

Финансиране

 • Страните се споразумяват да осигурят необходимите ресурси и да насърчават Европейската инвестиционна банка да предостави по-голяма помощ на Меркосур за постигане на целите на споразумението.

Институционална подкрепа

 • Съвет за сътрудничество, който извършва надзор върху изпълнението на споразумението, заседава редовно на министерско равнище.

Междурегионална асоциация

 • Със споразумението се установява редовен политически диалог, за да се постигне напредък по създаването на междурегионална асоциация.
 • През юни 2019 г. беше постигнато политическо споразумение относно споразумението за асоцииране между страните.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 1 юли 1999 г. и е валидно за неопределен срок.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 1999/279/ЕО на Съвета от 22 март 1999 година относно сключването от страна на Европейската общност на междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна (ОВ L 112, 29.4.1999 г., стр. 65—84)

Междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна — Съвместна декларация за политически диалог между Европейския съюз и Меркосур (ОВ L 69, 19.3.1996 г., стр. 4—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Информация относно датата на влизане в сила на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 62)

последно актуализация 06.03.2020

Top