Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Забрана на търговията с инструменти за изтезания

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Забрана на търговията с инструменти за изтезания

Европейският съюз (ЕС) се противопоставя на прилагането на смъртно наказание, изтезанията или другите форми на жестоко и необичайно наказание* в държави извън ЕС. Поради тази причина той забранява търговията с определени видове оборудване и продукти, които могат да се използват за такива цели, като бесилки, електрически столове и системи за поставяне на смъртоносни инжекции.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският съюз (ЕС) се противопоставя на прилагането на смъртно наказание, изтезанията или другите форми на жестоко и необичайно наказание* в държави извън ЕС. Поради тази причина той забранява търговията с определени видове оборудване и продукти, които могат да се използват за такива цели, като бесилки, електрически столове и системи за поставяне на смъртоносни инжекции.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той забранява износа или вноса на стоки, които нямат друго практическо предназначение освен с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. С него се установява и разрешителен режим за износа на стоки, които биха могли да се използват за тези цели.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Властите в държавите от ЕС трябва да правят разлика между стоки, които нямат друго практическо предназначение освен с цел прилагане на смъртно наказание, и стоки, които биха могли да се използват за тези цели.
  • Стоките, обхванати от този регламент, са посочени в приложения II и III. Европейската комисия може да изменя тези списъци веднага щом на пазара се появи ново оборудване.
  • Ако в страната на местоназначение въпросните стоки ще бъдат използвани за целите на експонирането им в музей, органите, отговарящи за износа в държавата от ЕС, могат да направят изключение от забраната.
  • За да бъде отказано разрешение за износ, орган по износа в държавата от ЕС трябва да има добро основание, за да счита, че стоките биха могли да се използват с цел изтезание или за други жестоки или необичайни наказания.
  • Разрешенията за внос и износ се издават посредством формуляр, съставен въз основа на модела в приложение V. Те са валидни в целия ЕС.
  • Властите в държавите от ЕС може да откажат издаването на разрешение за износ и да отменят, спрат, изменят или оттеглят разрешение, което вече е било издадено.
  • Ако не е издадено разрешение митническите власти задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение. Ако след 6 месеца не бъде получено заявление за издаване на разрешение, стоките се унищожават.
  • Ако има решение, с което се отказва на заявление за издаване на разрешение, органът в държавата от ЕС трябва да уведоми всички други държави от ЕС и Европейската комисия.
  • Държавите от ЕС трябва да изготвят годишни доклади за дейността, ако е възможно с помощта на Европейската комисия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Абсолютната забрана на изтезанията и жестокото отношение в основните конвенции на Организацията на обединените нации за правата на човека е отразена на равнището на ЕС в Хартата за основните права, в която се заявява, че „никой човек не може да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отнасяне или наказание“. Хартата забранява и смъртното наказание.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Необичайно наказание: наказание, причиняващо болка, страдание или унижение извън моралните норми на общността.

За допълнителна информация, вж. „Мерки против изтезанията“- на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1236/2005

30.7.2006 г.

-

OВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1-19

Поправка

-

-

ОВ L 79, 16.3.2006 г., стр. 32-32

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 37/2014

20.2.2014 г.

-

OВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1-51

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1236/2005 и приложенията му са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 775/2014 от 16 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L 210, 17.7.2014 г., стр. 1-10)

последно актуализация 03.08.2015

Top