EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски фонд за развитие (ЕФР)

Европейски фонд за развитие (ЕФР)

Европейският фонд за развитие (ЕФР) подкрепя дейности в развиващите се държави и територии с цел насърчаване на икономическата и социалната активност, развитието на човешкия капитал и регионалното сътрудничество.

АКТ

Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие.

Решение 2013/759/ЕС на Съвета от 12 декември 2013 година относно преходните мерки за управление на ЕФР за периода от 1 януари 2014 г. до влизането в сила на 11-ия европейски фонд за развитие

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският фонд за развитие (ЕФР) е основният инструмент за предоставяне на помощ от Общността за сътрудничество за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), както и с oтвъдморските страни и територии (ОСТ). Договорът от Рим от 1957 г. съдържа разпоредба за неговото създаване с оглед предоставяне на техническа и финансова помощ първоначално на африканските страни, които по това време все още са колонизирани и с които някои държави-членки са исторически свързани.

Макар че от 1993 г. по искане на Европейския парламент за фонда е запазен един ред в бюджета на Европейския съюз (ЕС), ЕФР още не е включен в общия бюджет на ЕС. Той се финансира от държавите-членки, подчинява се на свои собствени финансови правила и се управлява от специален комитет. Помощта, предоставена на държавите от АКТБ и ОСТ, ще продължи да се финансира от ЕФР поне за периода 2014-2020 г.

Всеки ЕФР се сключва за период от няколко години. От сключването на първата конвенция за партньорство през 1964 г. циклите на ЕФР в общи линии следваха циклите на споразуменията/конвенциите за партньорство.

 • 1-ви ЕФР: 1959-1964 г.
 • 2-ри ЕФР: 1964-1970 г. (Конвенцията от Яунде I)
 • 3-и ЕФР: 1970-1975 г. (Конвенцията от Яунде II)
 • 4-и ЕФР: 1975-1980 г. (Конвенцията от Ломе I)
 • 5-и ЕФР: 1980-1985 г. (Конвенцията от Ломе II)
 • 6-и ЕФР: 1985-1990 г. (Конвенцията от Ломе III)
 • 7-и ЕФР: 1990-1995 г. (Конвенцията от Ломе IV)
 • 8-и ЕФР: 1995-2000 г. (Конвенцията от Ломе IV и нейната редакция IV а)
 • 9-и ЕФР: 2000-2007 г. (Споразумение от Котону)
 • 10-и ЕФР: 2008-2013 г. (преразгледаното Споразумение от Котону)
 • 11-и ЕФР: 2014-2020 г. (преразгледаното Споразумение от Котону)

Инструментите Stabex и Sysmin, които имат за цел да подпомогнат съответно селскостопанския и минния сектор, бяха отменени от новото споразумение за партньорство, подписано в Котону. Това споразумение също така рационализира инструментите на ЕФР и въвежда система за периодично планиране, което дава възможност за по-голяма гъвкавост и възлага по-голяма отговорност на държавите от АКТБ.

За 9-ия ЕФР бе заделена сума от 13,5 млрд. евро за периода 2000-2007 г. Освен това неусвоените остатъци от предишни ЕФР възлизат на 9,9 млрд. евро.

Решение № 6/2005 на Съвета на министрите на АКТБ-ЕО от 22 ноември 2005 г. постановява от условната сума от 1 млрд. евро да се заделят 482 млн. евро, които да формират деветия Европейски фонд за развитие. Тази стойност е получена по следния начин: 352 млн. евро за финансовия пакет, предназначен за поддържане на дългосрочното развитие, 48 млн. евро за регионално сътрудничество и интеграция и 82 млн. евро за инвестиционния заем. Освен това с Решение № 7/2005 на Съвета на министрите АКТБ-ЕО бе определен втори транш от 250 млн. евро, предназначен за второто плащане по водния заем на АКТБ-ЕС.

Предоставената от ЕФР помощ за развитие се вписва в по-широка европейска рамка. В рамките на Европейския съюз средствата от общия бюджет на Общността могат да се използват за различни дейности. Освен това, при все че управлява част от ресурсите на ЕФР (кредитите и рисковите капитали), приносът от собствени средства на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за периода, обхващащ деветия ЕФР, възлиза на 1,7 млрд. евро.

10-ият ЕФР , обхванал периода от 2008 г. до 2013 г., предвиждаше бюджетна рамка от 22,682 млрд. евро. От тази сума 21,966 млрд. евро са отпуснати на държавите от АКТБ, 286 млн. евро на ОСТ и 430 млн. евро на Комисията за разходи за поддръжка, свързани с планирането и реализирането на ЕФР. По-специално сумата, отпусната на АКТБ, се разпределя по следния начин: 17,766 млрд. евро за финансиране на национални и регионални индикативни програми, 2,7 млрд. евро за финансиране на междурегионално сътрудничество и сътрудничеството в рамките на АКТБ, 1,5 млрд. евро за финансиране на инвестиционен инструмент. Една по-значителна част от бюджета е предназначена за регионалните програми, като по този начин се подчертава важността, която се придава на регионалната икономическа интеграция за националното и местното развитие, на които тя служи за базова рамка. Създаването на „насърчаващи суми“ за всяка държава бе нововъведение в 10-ия ЕФР.

Държавите-членки имат свои собствени двустранни споразумения и провеждат свои собствени инициативи с развиващите се държави, които не са финансирани от Европейския фонд за развитие или други фондове на Общността.

11-ият ЕФР обхваща периода между 2014 и 2020 г.: като средствата за фонда възлизат на 30,5 млрд. евро и ще бъде предоставена допълнителната сума от 2,6 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка под формата на заеми от своите собствени ресурси.

През юни 2013 г. държавите от ЕС подписаха вътрешно споразумение за създаването на 11-ия ЕФР, включително ревизирано разпределяне на вноските между тях.; това вътрешно споразумение все още не е ратифицирано от всички държави-членки. Решение на Съвета 2013/759/ЕС определя преходните мерки за управление на ЕФР до влизането в сила на 11-ия Европейски фонд за развитие.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 215/2008

20,3,2008 г.

-

OВ L 78, 19,3,2008 г., стр. 1-34

Решение 2013/759/ЕС

1.1.2014 г.

-

ОВ L335, 14.12.2013 г., стр. 48-49

последно актуализация 29.04.2014

Top