EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение от Котону

Споразумение от Котону

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение за партньорство 2000/483/EО — между държавите от АКТБ и ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО?

Споразумението от Котону е основата на партньорството между ЕС, държавите от ЕС и 79 държави от региона на Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

То има за цел намаляване на бедността и в крайна сметка нейното изкореняване, подпомагане на устойчивото икономическо, културно и социално развитие на държавите партньори и подпомагане на прогресивното интегриране на икономиките им в световната икономика.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основни принципи

Със Споразумението от Котону се изгражда тясно партньорство въз основа на набор от принципи:

 • Партньорите по споразумението са равнопоставени.
 • Държавите от AKTБ определят своите собствени политики за развитие.
 • Сътрудничеството е не само между правителствата: парламентите, местните органи, гражданското общество, частният сектор, икономическите и социалните партньори също играят роля.
 • Договореностите за сътрудничество и приоритетите варират в зависимост от аспекти, като равнище на развитие на държавите.

Организация

Въведени са съвместни институции в подкрепа на изпълнението на Споразумението от Котону:

 • Съветът на министрите от държавите от АКТБ, подпомаган от Комитета на посланиците:
  • води политически диалог;
  • приема насоки на политиката; и
  • взема решения за изпълнение на споразумението.
 • Той представя годишен доклад за напредъка пред Съвместната парламентарна асамблея на ЕС и държавите от АКТБ. Този консултативен орган изготвя препоръки за постигането на целите на споразумението.
 • Съвместният министерски търговски комитет АКТБ—ЕС обсъжда въпроса, свързан с търговията, който засяга всички държави от АКТБ. Той наблюдава преговорите и изпълнението на споразуменията за икономическо партньорство. Освен това разглежда въздействието на многостранните търговски преговори върху търговията между държавите от АКТБ и ЕС, както и развитието на икономиката на държавите от АКТБ.
 • Комитетът за сътрудничество АКТБ—ЕС за финансиране на развитието разглежда осъществяването на сътрудничеството за финансиране на развитието и наблюдава напредъка.

Политически мащаб

Политическият мащаб на Споразумението от Котону е от важно значение и той включва:

 • всеобхватен политически диалог по национални, регионални и световни проблеми;
 • насърчаване на правата на човека и демократичните принципи;
 • разработване на политики за укрепване на мира, предотвратяване и разрешаване на конфликти;
 • разглеждане на въпроси, свързани с миграцията, и въпроси, свързани със сигурността, включително борбата с тероризма и предотвратяването на разпространението на оръжия за масово унищожение.

Дейности

Споразумението включва дейности за сътрудничество, за да се стимулира:

 • икономическото развитие, като се акцентира на секторите на промишлеността, селското стопанство и туризма на държавите от АКТБ;
 • социалното и човешкото развитие с цел да се подобрят услугите в областта на здравето, образованието и храненето; и
 • регионалното сътрудничество и интеграция за насърчаване и разширяване на търговията между държавите от АКТБ.

Тези дейности се финансират чрез Европейския фонд за развитие.

Споразумението е в съответствие с правилата на Световната търговска организация и дава възможност на държавите от АКТБ да участват пълноценно в международната търговия.

Преразглеждане на споразумението

Споразумението бе подписано през 2000 г. и ще престане да се прилага в края на 2020 г.

То бе преразгледано последно през 2017 г. (Решение (ЕС) 2017/435). През 2010 г. споразумението беше адаптирано, за да акцентира върху проблеми като:

Преговорите за ново споразумение трябва да стартират до август 2018 г.

През 2016 г. бе прието съобщение за подновено партньорство за периода след 2020 г. То:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО?

То се прилага от 1 април 2003 г. и първоначално трябваше да изтече на 29 февруари 2020 г. Решение № 3/2019 удължава действието на споразумението до 31 декември 2020 г. или до влизането в сила (или временното прилагане) на новото споразумение, което заменя Споразумение за партньорство 2000/483/EО.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2018 г. започна договарянето на ново споразумение между ЕС и държавите от АКТБ, което ще замени Споразумение за партньорство 2000/483/EО.

За допълнителна информация вж:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Споразумение за партньорство 2000/483/EО между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година (ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3—353)

Последващите изменения на Споразумението за партньорство 2000/483/EО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 17 декември 2019 година за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2020/2] (OВ L 1, 3.1.2020 г., стр. 3—4)

Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията (ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1—24)

Решение (ЕС) 2017/435 на Съвета от 28 февруари 2017 година за сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (OВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 31—32)

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета: Подновено партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016 г.)

последно актуализация 03.04.2020

Top