EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Разрешения за риболовни дейности за кораби на ЕС и на държави извън ЕС

This summary has been archived and will not be updated. See 'Устойчиво управление на външните риболовни флотове' for an updated information about the subject.

Разрешения за риболовни дейности за кораби на ЕС и на държави извън ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1006/2008 относно разрешенията за риболовни дейности на риболовни кораби на ЕС извън водите на ЕС и достъпа на кораби на държави извън ЕС до водите на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се въвежда обща система на ЕС за разрешаването на всички риболовни дейности на риболовните кораби на ЕС извън водите на ЕС и се гарантира, че правилата за достъп на корабите на държави извън ЕС до водите на ЕС са съгласувани с правилата, приложими за риболовните кораби на ЕС.
 • Целта на регламента е да се изпълнят международните задължения, произтичащи от двустранни и многостранни споразумения в областта на рибарството, приети в контекста на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР).
 • С него се затвърждават целите на общата политика в областта на рибарството (ОПР) по отношение на устойчивото рибарство, контрола и правилата на ЕС за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Риболовни кораби на ЕС извън водите на ЕС

Процедура

 • Заявленията трябва да се изпратят до Европейската комисия по електронен път от компетентните органи на държавата от ЕС, в която е регистриран риболовният кораб.
 • Те трябва да се изпратят не по-късно от 5 работни дни преди крайния срок, посочен във въпросното споразумение, или в съответствие с правилото, предвидено в споразумението с държавата извън ЕС.
 • Комисията проверява дали заявленията за разрешения са допустими и гарантира, че тези заявления се предават на въпросната държава извън ЕС.
 • Комисията информира органите на съответната държава от ЕС дали въпросната държава извън ЕС е решила да предостави разрешение за риболов за конкретен кораб. След това държавата от ЕС информира собственика на риболовния кораб.

Спиране или отнемане на разрешение за риболов

 • Ако дадена държава извън ЕС реши да спре или отмени разрешение за риболов за риболовен кораб, плаващ под флага на държава от ЕС, Комисията трябва незабавно да информира държавата от ЕС.
 • Държавата от ЕС трябва след това временно да спре или да отнеме за постоянно даденото разрешение за риболов.

Информационна система на ЕС за разрешенията за риболов

 • Информацията, свързана с издадените разрешения, се съхранява в една сигурна електронна информационна система на ЕС.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че съдържащата се в нея информация е актуална през цялото време.

Риболовни кораби на държави извън ЕС във водите на ЕС

Процедура

 • Заявленията трябва да се изпратят до Европейската комисия по електронен път от компетентните органи на държавата извън ЕС, в която е регистриран риболовният кораб.
 • Комисията проверява дали заявленията за разрешения са допустими. След това тя оценява риболовните възможности, предоставени на държавата извън ЕС, и издава разрешително въз основа на мерките, приети от Съвета, и правилата, които се съдържат във въпросното споразумение.
 • Комисията информира компетентните органи на държавата извън ЕС и тези на държавите, издали разрешението за риболов.

Неспазване на правилата

 • Ако дадена държава регистрира нарушение във връзка с риболовен кораб на държава извън ЕС във водите на ЕС съгласно въпросното споразумение, тя незабавно уведомява Комисията. В този случай за риболовните кораби на тази държава извън ЕС няма да бъдат издавани други разрешения за риболов за период, ненадвишаващ 12 месеца.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 18 ноември 2008 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33—44)

последно актуализация 05.10.2016

Top