EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейската централна банка (ЕЦБ)

Европейската централна банка (ЕЦБ)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Протокол (№ 4) — устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОТОКОЛ (№ 4) КЪМ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

С него се определя уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • ЕЦБ е централната банка на еврозоната и е независима институция на Европейския съюз (ЕС), която представлява сърцевината на Евросистемата, която провежда парична политика в еврозоната, и на ЕСЦБ.
 • Евросистемата се състои от ЕЦБ и от националните централни банки (НЦБ) на държавите от еврозоната, а ЕСЦБ се състои от ЕЦБ и националните централни банки на всички държави от ЕС. Евросистемата и ЕСЦБ ще съществуват съвместно, докато има държави от ЕС, които са извън еврозоната.
 • Основната цел на ЕЦБ е да поддържа ценова стабилност, т.е. да предпазва стойността на еврото. Без да се засяга нейната основна цел, тя също така подкрепя общите икономически политики в ЕС.
 • Основните цели на ЕЦБ са:
  • да определя и реализира паричната политика за еврозоната,
  • да извършва операции с чуждестранна валута,
  • да съхранява и управлява официалните чуждестранни резерви на държавите от еврозоната,
  • да насърчава безпроблемното функциониране на платежни системи.
 • Освен това ЕЦБ събира статистическа информация относно изпълнението на нейните задачи в сътрудничество с националните централни банки и има изключително право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на ЕС.
 • Съвместно с националните надзорници ЕЦБ също така извършва банков надзор в еврозоната и в други участващи държави в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Тази отговорност й беше възложена през 2014 г., за да се допринесе за безопасността и устойчивостта на кредитните институции и за стабилността на финансовата система.
 • Органите за вземане на решения в ЕЦБ са Управителният съвет, Изпълнителният съвет и Генералният съвет. Управителният съвет, главният орган за вземане на решения, включва членовете на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки от еврозоната. Изпълнителният съвет, който отговаря за изпълнението на паричната политика и за ежедневните операции, се състои от председател, заместник-председател и четирима други членове. Генералният съвет, който изпълнява задачите, които ЕЦБ трябва да изпълнява, докато всички държави от ЕС не приемат еврото, включва председателя и заместник-председателя, и управителите на НЦБ на държавите от ЕС.
 • Надзорният съвет беше създаден в контекста на ЕНМ и извършва задачите, свързани с банков надзор. Той включва председателя, заместник-председателя, четирима представители на ЕЦБ и един представител на всеки от националните надзорни органи на участващите държави в рамките на ЕНМ.
 • ЕЦБ беше създадена през 1998 г. и е със седалище във Франкфурт на Майн, Германия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230—250)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част шеста — Институционални и финансови разпоредби — Дял I —Институционални разпоредби — Глава 1 — Институции — Раздел 6 —Европейска централна банка — Член 282 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 167)

последно актуализация 14.03.2017

Top