EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) (2007—2013 г.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Даване на тласък на предприемачеството на европейските МСП — програмата COSME' for an updated information about the subject.

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) (2007—2013 г.)

В отговор на Лисабонската стратегия Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) подпомага дейности в полза на конкурентоспособността и капацитета за иновации в рамките на Европейския съюз (ЕС) за периода 2007 — 2013 г. По-специално тя насърчава използването на информационни технологии, екотехнологии и възобновяеми енергийни източници.

АКТ

Решение № 1639/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) предлага съгласувана рамка за подобряване на конкурентоспособността * и потенциала за иновации * в рамките на Европейския съюз (ЕС). Дейностите, подпомагани от Рамковата програма, подкрепят развитието на обществото, основано на знанието, както и устойчивото развитие, което се основава на балансиран икономически растеж.

Рамковата програма включва специфични програми за подкрепа от Общността, нови дейности, както и взаимодействия с други програми. Тя отговаря също и на целите на обновената Лисабонска стратегия в полза на по-опростени, по-видими и целенасочени действия на Общността.

Специфични програми

За да отчете многообразието на своите цели и да осигури тяхната прозрачност, РПКИ е съставена от три специфични подпрограми. Интересите на малките и средните предприятия (МСП) и екоиновациите представляват основните цели и са отразени в рамките на цялата Рамкова програма.

  • Програмата за предприемачество и иновации обединява дейностите, които имат за цел да насърчат предприемачеството, промишлената конкурентоспособност и иновациите. Тази програма е насочена конкретно към МСП *, като се започне от високотехнологичните „газели“ (предприятия с голям потенциал за растеж) и се стигне до микропредприятията и семейните предприятия, които съставляват голяма част от европейските предприятия. Тя улеснява достъпа на МСП до финансиране и инвестиции в началната фаза на дейността и фазата на растеж. Тя също така предоставя достъп за предприятията до информация и съвети относно функционирането на вътрешния пазар и неговите възможности, а също и за законодателството на Общността, което е приложимо за тях, и бъдещото законодателство, за което да се подготвят и към което да се адаптират с най-малко разходи. В тази перспектива Enterprise Europe Network (DE) (EN) (FR) има важна роля. От друга страна, програмата предвижда обмен на най-добри практики, за да се създаде оптимална нормативна и административна среда за предприятията и иновациите. Програмата подпомага и стимулирането на екоиновациите *, като насърчава пълноценното използване на потенциала на екотехнологиите.
  • Програмата за подпомагане на политиката за ИКТ има за цел да насърчава усвояването и използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), гръбнакът на икономиката, основана на знанието. Въвеждането на ИКТ в частния и публичния сектор предоставя възможност за действително подобряване на европейските показатели в сферата на иновациите и конкурентоспособността. Програмата е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и включва инструменти, финансирани преди това от програмите eTEN, eContenu и Modinis.
  • Програмата „Интелигентна енергия — Европа“ (EN) допринася за ускоряване на реализацията на целите в областта на устойчивата енергия. Тя е в подкрепа и на подобряването на енергийната ефективност, усвояването на нови и възобновяеми енергийни източници, по-широкото навлизане на тези енергийни източници на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, увеличаването на частта на възобновяемата енергия (според поставената от Европейския съюз цел делът на тези източници трябва да надвиши 12 % от брутното национално потребление на енергия до 2010 г.) и намаляването на крайното потребление на енергия. В този контекст специално внимание се отделя на транспортния сектор. Тази програма гарантира приемственост с програмата „Интелигентна енергия — Европа“ (2003—2006 г.), чийто срок изтече на 31 декември 2006 г.

Реализация

Реализацията на РПКИ разчита на няколко инструмента (финансови инструменти, проекти, мрежи, аналитични действия и др.), които могат да бъдат прилагани за всяка от специфичните програми. Този общ „инструментариум“ за отделните програми предоставя възможност да се опрости функционирането на рамковата програма за ползвателите ѝ. РПКИ се прилага не само за изпитаните и доказани действия, но въвежда също и нови инструменти.

В подпомагането на предприятията участват множество финансови инструменти на Общността. Механизмът за бързо растящи и новаторски МСП (GIF) създава условия за предлагане на първоначален капитал и капитал в ранните етапи за МСП в началния стадий, а друг нов елемент, въведен от РПКИ, е предоставянето на капитал за последващо финансиране по време на фазата на разрастване. Гаранционният механизъм за МСП улеснява достъпа на МСП до дългово финансиране (заем или лизинг), до микрокредитиране, собствен и внесен капитал. Този механизъм също включва нов инструмент за секюритизация на дългови портфейли, което позволява мобилизирането на допълнителни средства за кредитно финансиране на МСП.

РПКИ увеличава и развива услугите в подкрепа на предприятията и иновациите. Чрез тези услуги до предприятията достига информация относно политиките, законодателството и програмите на Общността, по-специално тези, които се отнасят до вътрешния пазар и рамковите програми за научни изследвания. Тези услуги предоставят на предприятията също и информация за трансфер на иновации, технологии и знания. От друга страна, те осигуряват обратна връзка на предприятията с цел оценка на въздействието и разработване на политики.

Освен това, нов механизъм поддържа сътрудничеството между националните и регионалните програми за насърчаване на иновациите в предприятията, като предоставя на предприятията допълнителни средства, за да се възползват от идеи, ноу-хау и възможности на пазара в други европейски региони.

Рамковата програма подкрепя също и пилотни проекти за въвеждане на пазара. Тяхната цел се състои в насърчаване на пазарната реализация и икономически ефективната експлоатация на иновационни или екоиновационни техники или продукти, които вече са били технически демонстрирани с успех, но поради остатъчния риск все още не са навлезли в достатъчна степен на пазара. Тези проекти се реализират чрез публично-частни партньорства.

Изпълнителната агенция за интелигентна енергия отговаря за реализацията на дейностите по програмата „Интелигентна енергия — Европа“ и за действията по програмата ”Предприемачество и иновации“.

За да се оптимизира потокът от знания и идеи, стратегическото разработване на политиките на Общността трябва да се осъществява въз основа на открития метод на координация и да се допълва от нови дейности по побратимяване, позволяващи на държавите-членки и регионите да извлекат полза от примерите на добри практики.

Съгласуваност с други политики на Общността

РПКИ се съчетава с други важни инициативи на Общността. Техните различни действия се осъществяват паралелно и се допълват взаимно. Рамковата програма допринася за реализиране на целите на Общността в областта на научноизследователската дейност, сближаването, околната среда, образованието и професионалното обучение.

Освен това, РПКИ подпомага достъпа до финансиране за предприятия, които осъществяват дейност в областта на иновациите, научноизследователската дейност и технологичното развитие. Тя подпомага предприятията да участват в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7 РП—НИТР).

Бюджет

Рамковата програма обхваща период от седем години, от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. Разполага с бюджет от 3,621 милиарда евро за целия период на програмата.

Въз основа на индикативно разпределение, 60 % от общия бюджет (2,170 милиарда евро) са предназначени за програмата за иновации и предприемачество. Една пета от тази сума (430 милиона евро) е предназначена за насърчаването на екоиновациите. 20 % (730 милиона евро) от общия бюджет са определени за програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), а последните 20 % (730 милиона евро) — за програмата „Интелигентна енергия — Европа“.

Независимо от това подлежащите на признаване разходи по няколко инструмента не могат да получават двойно финансиране.

Мониторинг и оценка

Комисията осъществява редовен мониторинг на изпълнението на Рамковата програма и нейните специфичните програми. Всяка година тя изготвя доклад, в който разглежда подпомогнатите дейности от гледна точка на финансово изпълнение, постигнати резултати и където това е възможно, ефект.

Рамковата програма и нейните специфичните програми подлежат на преходна и окончателна оценка. Тези оценки разглеждат въпроси като релевантност, съгласуваност и съвместно функциониране, ефективност, ефикасност, устойчивост и т.н. В допълнение на това окончателната оценка разглежда и въпроса за степента, до която Рамковата програма като цяло и всяка от нейните специфични програми са постигнали своите цели.

Контекст

Лисабонският процес, чиято цел е да превърне Европа в най-конкурентната и динамична световна икономика, основана на знанието, съвсем естествено превърна конкурентоспособността в една от основните политически грижи и задачи на ЕС. За да засили съгласуваността между отделните програми, представляващи част от усилието на Общността за по-голяма конкурентоспособност, и в отговор на целите на обновената Лисабонска стратегия, Европейската комисия предлага рамкова програма за конкурентоспособност и иновации.

Ключови термини на акта

  • Малки и средни предприятия (МСП): предприятия, които имат по-малко от 250 служители и чийто оборот или общ годишен баланс не надвишава съответно 50 милиона евро или 43 милиона (Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията).
  • Конкурентоспособност: способността на предприятията да се адаптират бързо към промяната, да използват своя потенциал за иновации и да изработват продукти с високо качество.
  • Иновации: обновяването и разширяването на гамата от продукти и услуги, създаването на нови методи за дизайн, производство, снабдяване и разпространение, въвеждането на промени в управлението, организацията и условията на работа и квалификацията на трудещите се.
  • Екоиновации: всяка форма на иновация за постигане на целта за устойчиво развитие по отношение на околната среда чрез намаляване на въздействието върху околната среда или постигането на по-ефективен и отговорен начин на използване на природните ресурси, включително енергията.

Позоваване

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Решение № 1639/2006/EО

29.11.2006 г.

ОВ L 310, 9.11.2006 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 670/2012

1.8.2012 г.

-

ОВ L 204 от 31.7.2012 г.

Последователните изменения и корекции на решение 1639/2006 са включени в базовия текст. Този консолидиран вариант е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014 — 2020 г.) [COM(2011) 834 окончателен — Непубликуван в Държавен вестник].Процедура за съвместно вземане на решение (2011/0394/COD)

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Оценки на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации“ [COM(2013) 2 окончателен — Непубликуван в Държавен вестник].

See also

Последна актуализация: 01.02.2013

Top