EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

Финансовата криза от 2008 г. разкри сериозни слабости във финансовия надзор на Европейския съюз (ЕС). Със седалище във Франкфурт, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) е създаден през 2010 г., за да се предотвратят рисковете от дестабилизиране на застрахователния сектор.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията

ОБОБЩЕНИЕ

Финансовата криза от 2008 г. разкри сериозни слабости във финансовия надзор на Европейския съюз (ЕС). Със седалище във Франкфурт, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) е създаден през 2010 г., за да се предотвратят рисковете от дестабилизиране на застрахователния сектор.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Регламентът определя ЕОЗППО като орган на ЕС, който подкрепя координацията между националните органи и гарантира последователното прилагане на законодателството на ЕС в секторите за застраховане и професионално пенсионно осигуряване в държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Последователно прилагане на правото

ЕОЗППО изготвя регулаторни и технически стандарти, които съпътстват законите, приети от Съвета и Европейския парламент за застрахователни дружества, финансови конгломерати (големи финансови компании, работещи в различни финансови сектори), професионалното пенсионно осигуряване и застрахователните посредници (търговците, продаващи пенсионни и застрахователни полици). Той също има правомощия да издава насоки и препоръки за прилагането на европейското право.

Пазарни тенденции

ЕОЗППО е натоварен със задачата да гарантира стабилността на застрахователните пазари и защитата на притежателите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите. Така например той следи тенденциите в потреблението и оценява потенциалните рискове и слабости на пазарите. При определени строги условия той може временно да забрани или да ограничи финансовите дейности, които водят до заплаха за стабилността на финансовата система.

Нарушение на закона

ЕОЗППО има правомощия да разследва нарушение на закона от национален орган. Това възниква, когато последният не може да гарантира, че дадена финансова институция спазва европейското право.

В рамките на два месеца ЕОЗППО може да издаде препоръка на националния орган. След това Европейската комисия може да издаде официално становище, задължаващо органа да предприеме необходимото действие за спазване на закона. Ако неспазването на закона от националния орган продължи, ЕОЗППО може директно да отправи решение към дадена финансова институция при определени строги условия. Това решение има надмощие над предишните решения, взети от националния орган.

Европейски финансов надзор

ЕОЗППО е част от Европейската система за финансов надзор, създадена през 2010 г. и която включва три други надзорни организации:

За повече информация, вж. уебсайта на ЕОЗППО.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1094/2010

16.12.2010 г.

-

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48-83

Поправка

-

-

ОВ L 54, 22.2.2014 г., стр. 23-23

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/51/ЕС

23.5.2014 г.

31.3.2015 г.

ОВ L 153, 22.5.2014, стр. 1-61

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 година за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162-164).

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120-161).

Решение 2004/9/ЕО от 5 ноември 200 година за създаване на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 34-35).

последно актуализация 16.04.2015

Top