EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Застраховане и презастраховане

Застраховане и презастраховане

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Известна като „Платежоспособност II“, тя изисква застрахователните предприятия да притежават достатъчно финансови средства. В директивата се определят също така и правилата за управление и надзор.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата обхваща предприятията в областта на общото застраховане, животозастраховането и презастраховането.

Упълномощаване

Застрахователно предприятие може да осъществява дейността си, след като е получило лиценз от надзорния орган в своята държава. Лицензът е валиден в рамките на ЕС.

Капиталови изисквания

Застрахователните предприятия трябва да притежават капитал във връзка с рисковите си профили, за да гарантират, че разполагат с достатъчно финансови средства за справяне с финансовите затруднения. Те трябва да спазват капиталовите изисквания:

  • минимално капиталово изискване (MCR): минималното ниво на капитала, под което притежателите на полици ще бъдат изложени на по-високо ниво на риск;
  • капиталово изискване за платежоспособност (SCR): капиталът, от който едно застрахователно дружество има нужда в случаите, когато трябва да се усвоят значителни загуби. Размерът на капитала се изчислява, като се вземат под внимание различните рискове, като например:
    • пазарния риск: риск от загуба или промяна на финансовото състояние в резултат на колебания на пазара;
    • оперативния риск: риск от загуба, произтичащ от неадекватни или недобре функциониращи вътрешни процеси, персонал или системи, или от външни събития.

Ако дадено дружество не спазва двете необходими капиталови суми, надзорният орган трябва да предприеме действия.

Система за управление на риска

Адекватна система за управление

Застрахователните дружества трябва да въведат адекватна и прозрачна система за управление с ясно разпределение на отговорностите. Те трябва да имат административен капацитет да се справят с различни проблеми, включително управление на риска, спазване на законодателството и вътрешен одит.

Собствена оценка на риска и платежоспособността

Застрахователните дружества трябва да изготвят редовно своя собствена оценка на риска и платежоспособността (СОРП). Това включва оценка на риска на нуждите по отношение на платежоспособността, като се вземат предвид рисковите профили, както и съответствието по отношение на необходимите финансови средства.

Надзор

Надзорен преглед

Законодателството определя „процес на надзорен преглед“ (SRP), който дава възможност на надзорните органи да преглеждат и правят оценка на спазването на правилата от застрахователните дружества. Целта е да се помогне на надзорните органи да определят дружествата, които могат да изпаднат в затруднение. Застрахователните дружества също трябва да оповестят информацията публично.

Групов надзор

Всяка застрахователна група — дружество с подединици, предоставящи услуги в една или повече европейски държави — трябва да има орган за групов надзор, който има специфични отговорности в тясно сътрудничество с националните надзорни органи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 1 януари 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1—155)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2009/138/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1542 на Комисията от 8 юни 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия) (OВ L 236, 14.9.2017 г., стр. 14—21)

Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35—80)

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37—85)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1—797).

Последващите изменения и допълнения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (OВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1—61)

Директива 2013/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (Платежоспособност I) (OВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 1—3)

Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (OВ L 249, 14.9.2012 г., стр. 1—2)

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113—141)

последно актуализация 05.10.2018

Top