EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Остатъчни количества от ветеринарни медицински продукти в храни от животински произход

Остатъчни количества от ветеринарни медицински продукти в храни от животински произход

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 470/2009 — процедури на ЕС за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се установяват правила за максимално допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивните субстанции, като антибиотиците, използвани във ветеринарната медицина по отношение на храни от животински произход, включително месо, риба, мляко, яйца и мед — с цел гарантиране безопасността на храните.

Във връзка с това той определя:

 • максимално допустимата стойност на остатъчните количества;*;
 • референтна точка за действие*, в случай че не е изчислена максимално допустимата стойност на остатъчните количества.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Кандидатът за получаване на разрешение за пускане на пазара на ветеринарномедицински продукт, съдържащ фармакологичноактивна субстанция, подава заявление до Европейската агенция по лекарствата. Агенцията следва да даде становище, което се състои от научна оценка на риска и препоръки за управление на риска.
 • Агенцията решава дали да се приложат установените максимално допустими стойности на остатъчни количества за определен вид храни или видове. Европейската комисия определя правилата относно условията, свързани с това изчисляване на допустимите остатъчни количества.
 • Според оценката на риска се определя дали разглежданите вид и остатъчно количество от субстанцията са опасни за човешкото здраве.
 • Препоръките за управление на риска трябва да се отнасят до различни фактори, включително наличността на алтернативни субстанции за лечение на съответния животински вид.
 • Комисията класифицира фармакологичноактивните субстанции, които вече са били предмет на становище от Агенцията. Тя може да установи референтни точки за действие за остатъците от фармакологичноактивните субстанции, които не са класифицирани.
 • В някои случаи Комисията или държава от ЕС може да подаде искане за становище от Агенцията относно максимално допустимите стойности на остатъчните количества. Тези случаи включват обстоятелства, при които въпросната субстанция е разрешена за употреба в държава извън ЕС.
 • Редица вещества са изключени от обхвата на настоящия регламент, включително вещества, обхванати от Регламент (ЕИО) № 315/93 на ЕС относно замърсителите в храните.
 • През януари 2017 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/12. В него са посочени формата и съдържанието на заявленията и исканията до Агенцията за определяне на максимално допустими стойности на остатъчните количества.
 • През юни 2017 г. Комисията прие Регламент (ЕС) 2017/880. В него се определят правилата относно използването на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивни субстанции при един или повече видове, по отношение на други видове (т.е. екстраполацията на максимално допустими стойности на остатъчните количества).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 6 юли 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предходните правила на ЕС по този въпрос бяха твърде сложни и доведоха до намаляване на наличността на лекарства за ползване при животни, отглеждани за производство на храни в ЕС. Този регламент беше въведен, за да се гарантира както безопасността на потребителите, така и наличието на ветеринарни лекарства за лечение на специфични заболявания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Максимално допустима стойност на остатъчни количества (МДСОК): максималната концентрация на остатъци от дадена фармакологичноактивна субстанция, която може да бъде допусната в храни от животински произход.
Референтна точка за действие: нивото на остатъчните количества от дадена фармакологичноактивна субстанция, определено с контролни цели при някои субстанции, за които не са установени максимално допустими стойности на остатъчни количества. Референтните точки за действие се установяват при консултация с официални лаборатории за контрол.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/880 на Комисията от 23 май 2017 г. за определяне на правила за използването на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивни субстанции при един или повече видове, по отношение на други видове в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2017 г., стр. 1—5)

Регламент за изпълнение (EС) 2017/12 на Комисията от 6 януари 2017 г. относно формата и съдържанието на заявленията и исканията за определяне на максимално допустимите стойности на остатъчни количества в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 4, 7.1.2017, стр. 1—7)

Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1—72)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 37/2010 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (OВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1—3)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 23.11.2017

Top