EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Географски произход на спиртните напитки

Географски произход на спиртните напитки

С цел да се защитят потребителите и да се развие сектора на спиртните напитки*, Европейският съюз (ЕС) създаде правна рамка, която гарантира единни общоевропейски правила относно пускането на пазара на спиртни напитки.

АКТ

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

С цел да се защитят потребителите и да се развие сектора на спиртните напитки*, Европейският съюз (ЕС) създаде правна рамка, която гарантира единни общоевропейски правила относно пускането на пазара на спиртни напитки.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът установява правилата относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания на спиртните напитки. Той се прилага за всички спиртни напитки, независимо дали са произведени в ЕС или в държави извън ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • В приложение II на настоящия регламент са определени 46 различни категории спиртни напитки с различни качества, които спиртната напитка трябва да притежава, за да бъде включена в определена категория. Ако спиртната напитка има качества на различни категории, тогава тя може да се продава с едно или повече наименования на категорията.
  • Общите правила относно представянето и етикетирането на храни се прилагат и за спиртните напитки. Въпреки това в настоящия регламент са предвидени специфични правила за етикетиране и представяне, като например етикетиране на използваните суровини, формулиране на параметрите на термина „бленд“, посочване на периода на зреене, забрана за използването на капсули на оловна основа като затварящи устройства и гарантиране, че етикетирането е на един или повече от официалните езици на ЕС.
  • Географското указание е указание, което означава дадена спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, където дадено качество, репутация или друга характеристика на тази спиртна напитка се отдава по същество на нейния географски произход.
  • За да се регистрира дадено географско указание, както държавите от ЕС, така и държавите извън ЕС, трябва да подадат заявление до Европейската комисия. Заявлението трябва да се придружава от техническо досие, което съдържа няколко вида информация, като например описанието на спиртната напитка, определението на географския район, описанието на метода за получаване на спиртната напитка, всички изисквания, определени от европейски, национални или регионални разпоредби, както и името и адреса за контакт на заявителя.
  • Ако спиртната напитка вече не притежава характеристиките, описани в техническото досие, Европейската комисия може да отмени регистрацията на географското указание.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Спиртни напитки: алкохолни напитки, предназначени за консумация от човека. По дефиниция те имат специфични органолептични качества и минимално обемно алкохолно съдържание от 15 %. Те са произведени чрез дестилация, чрез накисване или чрез добавяне на ароматични продукти, или чрез смесване на спиртна напитка с друга напитка, етилов алкохол от земеделски произход или определени дестилати.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 110/2008

20.2.2008 г.

-

OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16-54

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1334/2008

20.1.2009 г.

-

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34-50

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) 110/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 936/2009 от 7 октомври 2009 година относно прилагането на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, свързани с взаимното признаване на някои спиртни напитки (ОB L 264, 8.10.2009 г., стр. 5-6)

последно актуализация 02.10.2015

Top