Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Протокол срещу трафика на хора

Протокол срещу трафика на хора

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2006/618/EО относно подписването на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност — в рамките на обхвата на членове 179 и 181a от Договора

Решение 2006/619/EО относно подписването на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност — в рамките на обхвата на част III, дял IV от Договора

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Целите на протокола са:
  • предотвратяване и борба с международния трафик на хора*, особено жени и деца*, от организирани престъпни групи;
  • защита и подпомагане на жертви на експлоатация*;
  • насърчаване на сътрудничеството между държавите в тази област.
 • Всяка държава-страна по протокола трябва да приеме необходимите закони и други мерки за установяване на актовете, дефинирани като трафик на хора, включително съучастието в подобни актове, като престъпления.
 • Споровете между държави-страни по протокола, относно тълкуването или прилагането на протокола следва да се решават чрез преговори, и ако те не постигнат съгласие, чрез арбитраж.
 • Когато спорът стигне до арбитраж, ако в рамките на 6 месеца не се постигне договореност, всяка от страните може да отнесе спора до Международния съд.

Предотвратяване на трафика на хора

 • Държавите-страни по протокола следва да приемат мерки за предотвратяване и борба с трафика на хора в сътрудничество със съответните организации на гражданското общество. Тези мерки могат да включват информация, медийни кампании, социални и икономически инициативи.
 • Важно е също така да се разгледат факторите, които правят хората уязвими на трафик, като например бедност, изостаналост и липса на равни възможности чрез двустранно и многостранно сътрудничество.

Защита на жертвите

 • От държавите-страни по протокола се изисква:
  • да закрилят анонимността и идентичността на жертвите на трафик;
  • да им предоставят информация относно съответните съдебни или административни процедури;
  • да осигуряват физическото, психическото и социалното възстановяване на жертвите, например жилищно настаняване, подходящи грижи, работа, възможности за образование и обучение,
  • да им позволят да останат на тяхна територия, временно или за постоянно, като вземат под внимание факторите на хуманност и състрадание;
  • да помогнат на жертвите да се върнат в своята държава на произход или да достигнат до друга държава с оглед на тяхната безопасност.

Обмен на информация и сътрудничество

 • Съответните служби на държавите-страни по протокола се съгласяват да обменят информация по определени аспекти, включващи:
  • видове документи за пътуване, използвани за целите на трафика на хора;
  • средства и методи, използвани от организирани престъпни групи за тази цел.
 • Освен това държавите се ангажират да засилят сътрудничеството между техните служби за граничен контрол.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЯТА?

Те се прилагат от 24 юли 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета от Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 15 ноември 2000 г., влезе в сила на 23 септември 2003 г.

Тя се допълва от 3 протокола:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Трафик на хора: набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация.

Деца: лица на възраст под 18 години.

Експлоатация: експлоатиране на проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на телесни органи.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/618/EО на Съвета от 24 юли 2006 година относно подписването от страна на Европейската общност на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, относно разпоредбите на Протокола дотолкова, доколкото разпоредбите на настоящия Протокол попадат в обхвата на членове 179 и 181a от Договора за създаване на Европейската общност (OВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 44—50)

Решение 2006/619/EО на Съвета от 24 юли 2006 година относно подписването от Европейската общност на Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност относно разпоредбите на Протокола, доколкото разпоредбите на настоящия протокол попадат в приложното поле на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност (OВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 51—58)

последно актуализация 13.12.2016

Top