EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Насоки на ЕС за правата на детето

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Насоки на ЕС за правата на детето

 

РЕЗЮМЕ НА:

Насоки на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСОКИТЕ?

Целта на насоките е да се създаде рамка, която да гарантира, че правата на детето* се вземат под внимание във всички външни политики и действия на Европейския съюз (ЕС).

Насоките засилват действието на ЕС по отношение на утвърждаването и защитата на правата на детето във външните му взаимоотношения и насърчават цялостен стратегически подход за решаването на свързаните с това проблеми. Те също така допълват Насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и Програмата на ЕС за правата на детето.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

За да постигне целта за защита на правата на детето, ЕС използва оперативни инструменти, като например:

 • политически диалог, като включва правата на детето при заседания и обсъждания, провеждани с организации и с държави извън ЕС;
 • демарши (напр. дипломатическо представяне на конкретен въпрос от едно правителство на друго) с цел да се обърне внимание на държавите извън ЕС, че е необходимо да вземат подходящи мерки за защитата на децата;
 • двустранно и многостранно сътрудничество за изготвяне на програми за хуманитарна помощ и развитие, като се отделя специално внимание на правата на детето;
 • партньорства и засилване на координацията със заинтересованите страни на международно равнище, като Организацията на обединените нации (ООН), регионални организации, Европейския форум по правата на детето, научноизследователски институции, гражданското общество и международните финансови институции.

Общите действия за прилагане на тези насоки включват:

 • насърчаване на държавите извън ЕС да спазват международните норми и стандарти и да си сътрудничат с организации, като ООН и Съвета на Европа;
 • приканване за засилване на защитата на правата на детето в държавите извън ЕС чрез изготвяне на стратегии и укрепване на съществуващите механизми;
 • подобряване на процеса и структурите на мониторинг (напр. базите данни);
 • предлагане на повече ресурси за утвърждаването и защитата на правата на детето;
 • борба с нарушенията на правата на детето и слагане на край на съществуващата безнаказаност;.
 • насърчаване на участието на децата във вземането на решения и прилагането на политиките, които ги засягат;
 • повишаване способностите на семействата (или на други отговарящи за децата лица) с цел да изпълняват пълноценно ролята си по отношение на защитата на правата на детето;
 • продължаване на програмите за повишаване на осведомеността по отношение на правата на детето чрез насърчаване на кампании за включване на правата на детето в училищните програми.

В приоритетните области ще бъдат предприети специфични действия, основани на отделни стратегии за изпълнение. Приоритетните области са избрани за срок от 2 години. Първата приоритетна област се отнася до всички форми на насилие срещу деца. Целта, оперативната част и стратегията за изпълнение, специфична за държавата, действията, мониторингът и оценката на изпълнението са описани подробно в приложение I към тези насоки.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Децата са изправени пред много заплахи и липса на възможности за достъп до образование, здравеопазване и социални грижи. Те са жертви на детски труд, насилие, сексуално насилие, болести и въоръжени конфликти и са изложени на дискриминация, маргинализация и изключване. Момичетата са изправени пред специфични рискове и се нуждаят от специално внимание.

ЕС е основен участник в защитата на правата на човека (и в частност правата на детето) в световен мащаб. Той спазва Конвенцията на ООН за правата на детето и неговите факултативни протоколи. Освен това ЕС насърчава и други инициативи, чиято цел е добруването на децата, като например бившите „Цели на хилядолетието за развитие“, които от началото на 2016 г. са заменени от Програмата за устойчиво развитие 2030.

* KEY TERMS

Дете: в контекста на настоящото резюме дете се отнася до всяко човешко същество на възраст под 18 години.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Насоки на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето, одобрени от Съвета на 10 декември 2007 година (непубликувано в Официален вестник)

последно актуализация 16.08.2016

Top