Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Харта на основните права

Харта на основните права

 

РЕЗЮМЕ НА:

Харта на ЕС за основните права

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ХАРТАТА?

Тя въвежда в правото на Европейския съюз (ЕС) набор от лични, граждански, политически, икономически и социални права на гражданите и на постоянно пребиваващите в ЕС лица.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съдържание

Хартата на Основните права на Европейския съюз (Хартата) препотвърждава, вземайки под внимание правомощията и задачите на ЕС, както и принципа на субсидиарност, правата, които произтичат по-специално от конституционните традиции и международните задължения, общи за държавите от ЕС, от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и социалните харти, приети от ЕС и от Съвета на Европа, както и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за човешките права.Тя създава по-голяма правна сигурност в ЕС, като прави основните права по-ясни и по-видими.

Хартата на основните права съдържа преамбюл и 54 члена, групирани в 7 дяла:

  • дял I: достойнство (човешко достойнство, правото на живот, правото на ненакърнимост на личността, забрана на насилието и нечовешкото или уронващо престижа третиране или наказание, забрана на робството и принудителния труд);
  • дял II: свободи (правото за свобода и сигурност, уважението към личния и семейния живот, защита на личните данни, правото за встъпване в брак и право на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и сдруженията, свобода на изкуствата и науките, правото на образование, свобода за избор на професия и право на труд, свобода на стопанската инициатива, правото на собственост, правото на убежище, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране);
  • дял III: равенство (равенство пред закона, недискриминация, културно, религиозно и езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, правата на детето, правата на възрастните хора, интеграция на хората с увреждания);
  • дял IV: солидарност (правото на информиране и консултиране на работниците в предприятието, правото на колективни преговори и действия, правото на достъп до услугите за намиране на работа, защита при неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, забрана на детския труд и защита на работещите младежи, семеен и професионален живот, социална сигурност и социална помощ, закрила на здравето, достъп до услуги от общ икономически интерес, опазване на околната среда, защита на потребителите);
  • дял V: гражданство (правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент и в общинските избори, правото на добра администрация, правото на достъп до документи, Европейския омбудсман, правото на петиция, свобода на движението и пребиваването, дипломатическа и консулска закрила);
  • дял VI: правосъдие (правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита, принципи на законност и пропорционалност на престъпленията и наказанията, правото да не бъде съден или наказван два пъти в наказателни производства за едно и също престъпление);
  • дял VII: основни разпоредби.

Приложно поле

Хартата се прилага към европейските институции, които са обект на принципа на субсидиарност, и при никакви обстоятелства не могат да разпростират правомощията и задачите, които са им възложени чрез договорите. Хартата се прилага и към държавите-членки на ЕС, когато те прилагат правото на ЕС.

Ако някое от правата съответства на правата, гарантирани чрез европейската Конвенция за човешките права от 1950 г., значението и приложното поле на тези права трябва да бъдат същите, като дефинираните от конвенцията, макар че правото на ЕС може да предвижда по-разширена защита. Всяко от правата, произтичащи от общите конституционни традиции на държавите-членки на ЕС, трябва да бъде тълкувано в съответствие с тези традиции.

Годишни доклади

Ежегодно от 2010 г. насам Европейската комисия публикува годишен доклад. Той следи за напредъка на прилагането на хартата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • През 1999 г. Европейският съвет направи заключение, че основните права, приложими на равнище ЕС, следва да бъдат консолидирани в хрта, която да повиши информираността за тях.
  • Официално хартата беше обявена в Ница през декември 2000 г. от Европейския парламент, от Съвета и от Комисията.
  • Хртата стана задължителна за ЕС с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. и в момента има същата правна стойност като договорите от ЕС.

За допълнителна информация вж:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Харта на основните права на Европейския съюз (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 389—405)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Доклад за 2015 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС (COM(2016) 265 final, 18.5.2016 г.)

последно актуализация 17.10.2016

Top