EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Медали и символи, подобни на евромонети

Медали и символи, подобни на евромонети

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той определя еднакви условия за производството на медали и символи, подобни на евромонети, с цел да се предпазят гражданите от риска от объркване или измама.
 • Той определя използването на термини, свързани с еврото, от една страна, и степента на техническо сходство между медали/символи и евромонети, от друга.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Целта на регламента е да се предпази обществеността от риска от объркване или измама, чиято причина са метални предмети, като медали и символи, имащи силно сходство с евромонетите. Подобни медали и символи не само могат да бъдат сбъркани със законни платежни средства (да бъдат приети като монети или банкноти, ако бъдат предложени с цел плащане), те могат освен това да бъдат използвани незаконно вместо евромонети.
 • За целите на регламента медалите и символите се определят като метални предмети, които имат външния вид и/или техническите свойства на монети, но не са емитирани съгласно националните законови разпоредби или законовите разпоредби на участваща страна извън ЕС, или други чуждестранни законови разпоредби, и които по тази причина не представляват законни платежни средства.
 • С регламента се забраняват производството, продажбата, вносът и разпространението (за продажба или други търговски цели) на медали и символи, които имат визуалните характеристики или свойства, подобни на единната валута.
 • Върху медалите и символите не трябва да бъдат изобразени:
  • термините евро или евроцент или
  • символът на еврото.
 • Освен това те не трябва да включват:
  • дизайн, подобен на дизайните, изобразени върху евромонетите,
  • символи, представляващи суверенитета на някоя от страните от Европейския съюз (ЕС),
  • формата или дизайна на гурта на евромонетите или символа на еврото.
 • И накрая, медалите и символите не трябва да са със същия размер като евромонетите. Европейската комисия трябва да определи дали метален предмет е медал или символ и дали към него се прилагат забраните на този регламент.
 • Медали и символи, върху които са изобразени термините „евро“ или „евроцент“ или символът на еврото без съответната номинална стойност, се разрешават, при условие че техният размер се различава достатъчно от този на евромонетите и те не включват дизайн, подобен на посочените по-горе дизайни и символи. Ако обаче са подобни по размер, те трябва или да имат отвор в центъра, или формата им да е многоъгълна, но с не повече от шест ръба, или да са изработени от злато, сребро или платина, или определено да са извън посочените диапазони.
 • Комисията може да даде специално разрешение за използване на термините „евро“ или „евроцент“ или на символа на еврото в случаи, когато не съществува риск от объркване. В такива случаи икономическият оператор в страната от ЕС трябва ясно да бъде обозначен на повърхността на медала или символа.
 • Ако върху медала или символа има също номинална стойност, върху лицевата или обратната страна трябва да се отпечата така също и указанието „Не е законно платежно средство“.
 • Деноминациите и техническите спецификации на евромонетите, единствените монети, които могат да бъдат законно платежно средство в еврозоната, са посочени в Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета.
 • Медалите и символите, емитирани преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат използвани до края на 2009 г., при условие че не се използват вместо евромонети. Такива медали и символи трябва да се регистрират съгласно процедурите, приложими в страните от ЕС, и за тях се докладва на Европейския технически и научен център.
 • Настоящият регламент е приложим във всички страни от ЕС, които въведоха еврото през 2002 г. (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция). Неговият обхват е разширен с Регламент (ЕО) № 2183/2004, изменен с Регламент (ЕО) № 47/2009, така че да се включат страните от ЕС, които все още не са въвели еврото. До 1 юли 2005 г страните от ЕС трябваше да изготвят правила за санкциониране, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 21 декември 2004 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2182/2004 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 02.02.2017

Top