Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Предвидимата правна рамка може да позволи на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да се възползват изцяло от предимствата на медиацията* като процес за разрешаване на спорове, по-специално по отношение на рентабилността и скоростта за разрешаване.

АКТ

Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ОБОБЩЕНИЕ

Предвидимата правна рамка може да позволи на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да се възползват изцяло от предимствата на медиацията* като процес за разрешаване на спорове, по-специално по отношение на рентабилността и скоростта за разрешаване.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да насърчи използването на алтернативни методи за разрешаване на спорове, по-специално използването на медиация. Тя се опитва да осигури балансирани взаимоотношения между процедурата по медиация и съдебното производство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се прилага за трансгранични спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тя не се прилага за:

  • приходи, мита и административни въпроси;
  • отговорността на дадена държава от ЕС за действия и пропуски при изпълнение на държавно правомощие;
  • спорове, при които една или повече от страните са с местоживеене или пребиваване в Дания.

Държавите от ЕС трябва да установят процедура, която позволява на страните да изискват потвърждение на споразумение. Това потвърждение може да е под формата на съдебно разпореждане, решение или оригинален акт на съд или на обществен орган. То ще позволи взаимното признаване и прилагане на споразумение в целия ЕС при едни и същи условия като онези, определени за съдебни решения по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и при брачни въпроси и въпроси, свързани с родителска отговорност.

Медиаторите* или онези, които участват в процеса на медиация, не са длъжни да представят доказателства при съдебни производства по отношение на информацията, получена по време на този процес, освен ако:

  • това не е необходимо с оглед важни елементи на обществена политика, по-специално за защита на физическата цялост на дадено лице;
  • разкриване на съдържанието на споразумението е необходимо, за да се изпълни и приложи това споразумение.

Държавите от ЕС трябва да насърчат обучението на медиатори както и разработването и прилагането на доброволни кодекси за поведение за професията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2013 г. ЕС публикува два нови законодателни акта относно алтернативното разрешаване на спорове:

  • Директива 2013/11/EС за алтернативно решаване на потребителски спорове, която гарантира, че потребителите имат достъп до качествени субекти за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) за всички видове договорни спорове с търговци. За да осигурят такъв достъп, държавите от ЕС трябва да създадат национална инфраструктура за АРС до януари 2016 г. Медиацията е една от няколкото форми на АРС, на които държавите от ЕС могат да разчитат за създаването на тази инфраструктура;
  • Регламент (ЕС) № 524/2013 относноонлайн решаване на потребителски спорове (ОРС), съгласно който ще бъде създадена обща за ЕС онлайн платформа за спорове, които произтичат от онлайн транзакции. Платформата ще позволи на потребителите да подават своите спорове онлайн и ще функционира на всички официални езици на ЕС. Планирано е тя да стане достъпна до януари 2016 г.

За повече информация, вж. алтернативно и онлайн разрешаване на спорове (АРС/ОРС) - на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Медиация: структуриран процес, при който две или повече страни по даден спор се опитват сами доброволно да постигнат споразумение за разрешаване на своя спор с помощта на медиатор. Тя може да се инициира от страните или да се предложи, или разпореди от съда, или да е предвидена в законодателството на държава от ЕС.

* Медиатор: трето лице, което е помолено да извърши медиация по ефективен, безпристрастен и компетентен начин. Статусът или професията на това лице в засегнатата държава от ЕС няма значение, нито начинът, по който третото лице е било избрано или помолено да извърши медиацията.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2008/52/EО

13.6.2008 г.

21.5.2011 г. (член 10: 21.11.2010 г.)

OВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3-8

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2013/11/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63-79)

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1-12)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - „Към европейска хоризонтална рамка за колективна защита“ (COM(2013) 401 final, 11.6.2013 г.)

последно актуализация 17.08.2015

Top