EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Акредитация и надзор на пазара

Акредитация и надзор на пазара

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 765/2008 — определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той определя общи правила за акредитиращите органи, които гарантират, че нехранителните продукти в Европейския съюз (ЕС) отговарят на определени изисквания.
 • Той въвежда система за наблюдение, която гарантира висока степен на безопасност на тези продукти и тяхното съответствие по принцип с приложимите изисквания.
 • Освен това той определя правила по отношение на мерките за контрол на вноса от държави извън ЕС и установява общите принципи за маркировката за съответствие „CE“*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Национални органи по акредитация

 • Държавите от ЕС трябва:
  • да определят един национален орган по акредитация с нестопанска цел,
  • да гарантират, че организацията разполага с достатъчно финанси и персонал, за да изпълнява своите задължения,
  • да наблюдават организацията, за да гарантират, че тя изпълнява посочените изисквания,
  • да съобщават съответната информация на Европейската комисия, която изготвя общественодостъпен списък на различните национални организации.
 • Националните органи по акредитация трябва:
  • да определят дали отделните организации за оценка на съответствието* са компетентни да извършват своята работа и да наблюдават тяхното представяне,
  • да ограничават, прекратяват или отнемат удостоверения за акредитация за организации за оценка, които не са в състояние да изпълняват своите задължения,
  • да бъдат обективни и безпристрастни, като прилагат ефективно управление и подходящи вътрешни мерки за контрол,
  • да са съгласни с извършването на партньорска оценка,
  • да информират останалите национални органи по акредитация за своите дейности по оценка на съответствието,
  • редовно да оповестяват публично информация за своята работа.
 • „Европейското сътрудничество за акредитация“ (EA) управлява партньорските оценки, за да гарантира качеството на услугите, предоставени от националните органи по акредитация.

Надзор на пазара и мерки за контрол на вноса в ЕС

 • Държавите от ЕС трябва:
  • да организират и осъществяват надзор на пазара, за да гарантират безопасността на продуктите,
  • да изтеглят, ограничават или забраняват продукти, които могат да увредят здравето или да застрашат безопасността на потребителите, и незабавно да информират Комисията за предприетите от тях действия,
  • да въведат процедури за разглеждане и решаване на жалби,
  • да определят национални органи за надзор на пазара, които разполагат с достатъчно ресурси да изпълняват своите задачи,
  • да гарантират сътрудничеството на националните органи за надзор на пазара и обмена на информация помежду им,
  • да определят правила за глоби, които могат да включват наказателни санкции за сериозни нарушения на закона.
 • Органите за надзор на пазара трябва:
  • да извършат подробни проверки с подходящ мащаб, като вземат под внимание оценки на риска, жалби и друга информация,
  • да информират потребителите в своите държави за всички опасности, които открият,
  • да докладват до системата за бърз обмен на информация (RAPEX) на ЕС за всички сериозни рискове,
  • да обменят информация за съответствие на продукти чрез обща база данни на ЕС,
  • да си сътрудничат с органи в други държави от ЕС.
 • Националните митнически власти могат да предотвратят продажбата в ЕС на внесен продукт, ако считат, че той крие сериозни рискове за здравето, безопасността, околната среда или за друг обществен интерес.
 • „CE“ маркировката може да се поставя върху даден продукт само от производителя или от субект, който е упълномощен да действа от негово име, при условие че са спазени всички стандарти за съответствие.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Особено важно е нехранителните продукти, които могат да се движат свободно между държави от ЕС, да не крият риск за обществеността, околната среда или за общата сигурност.
 • Акредитацията е част от една цялостна система, която включва оценка на съответствието и пазарен надзор. Разпоредбите в регламента по отношение на пазарния надзор допълват онези, определени в друго законодателство на ЕС.
 • За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

„СЕ“ маркировка: маркировка, която производителите използват, за да обозначат, че дадено изделие отговаря на правните стандарти за съответствие на ЕС.

Орган за оценка на съответствието: орган, който извършва дейности, които включват калибриране, изпитване, сертифициране и инспекция.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30—47)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4—17)

Последващите изменения на Директива 2001/95/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128)

764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21—29)

последно актуализация 14.02.2017

Top