EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска агенция за управление на външните граници — Frontex

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Европейска агенция за управление на външните граници — Frontex

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се създава Frontex, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите от Европейския съюз.

Регламент (ЕС) № 1168/2011 измени първоначалния акт, за да се подобри интегрираното управление на външните граници на ЕС и да се засили сътрудничеството между националните органи по гранична охрана.

Регламент (ЕС) № 656/2014, който въведе допълнително изменение, определя правила за наблюдението на външните морски граници на ЕС в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Frontex.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Задачи

Основните задачи на Frontex са:

 • да планира и да координира съвместни операции и действия за бърза гранична намеса, провеждани от Агенцията, като използва персонала и оборудването на държавите от ЕС при морските, сухопътните и въздушните външни граници;
 • да координира съвместни операции по връщане на чужди граждани, които пребивават незаконно в ЕС и държавите от Шенгенското пространство* и които отказват да напуснат доброволно;
 • да изготвя общи стандарти и инструменти за обучение за националните гранични служители;
 • да извършва анализи на риска (с оглед на подобряване на интегрираното управление на външните граници на ЕС);
 • да подпомага държавите от Шенгенското пространство, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници (например при хуманитарни кризи и морски спасителни операции или когато са изправени пред несъразмерен натиск по границите си);
 • да развива капацитет за бързо реагиране, включващ екипите за гранична охрана на ЕС (вж. по-долу), както и да разработва база данни относно наличното оборудване и ресурси, които ще бъдат разгърнати в случай на кризисна ситуация.

Оборудване

Frontex може да закупува/наема своето оборудване за граничен контрол (автомобили, плавателни съдове, хеликоптери и др.) или да го закупува съвместно с държавите от ЕС.

Оперативен план

Оперативният план (изготвян преди началото на съвместни операции, действия за бърза гранична намеса и пилотни проекти) следва да обхваща всички аспекти на съответната дейност, като например:

 • задачи и отговорности;
 • състав на екипите;
 • разпоредби, свързани с командването и упражняването на контрол (например имената и чиновете на граничните служители от приемащата държава, отговарящи за сътрудничеството с Frontex, и гост-служителите от други държави от ЕС, които работят по съвместни операции);
 • оценка и докладване на инциденти и приложимата юрисдикция (например в случай на морски операции) и др.

Екипи за гранична охрана на ЕС

Европейските екипи за гранична охрана се разгръщат при съвместни операции, действия за бърза гранична намеса и пилотни проекти, координирани от Frontex.

Те са съставени от гранични служители от държавите от ЕС, експерти в различни области на управлението на границите, включително:

 • гранични проверки;
 • наблюдение на сухопътните и морските граници;
 • идентифициране на специалисти по фалшивите документи; и
 • идентифициране на националностите на незаконните мигранти.

Сътрудничество

Frontex може да си сътрудничи с Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на ЕС за основните права, органи на държави извън ЕС и международни организации, като Върховния комисариат на ООН за бежанците и Международната организация по миграция (МОМ).

Eurosur

През 2013 г. по силата на отделен регламент започна да функционира Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur). Тази рамка за обмен на информация е разработена с цел да се подобри управлението на външните граници на ЕС. Тя има за цел да подпомага държавите от ЕС чрез:

 • повишаване на тяхната осведоменост и способност за реагиране при борбата с трансграничната престъпност;
 • справяне с незаконната миграция; и
 • предотвратяване на смъртните случаи на мигранти в открито море.

Frontex играе важна роля при изготвянето и анализа на „европейската картина на състоянието“, която представлява преглед на събития, които са настъпили неотдавна по границите на определени държави от ЕС и които биха могли да спомогнат за откриване на променящи се маршрути или нови методи, използвани от престъпните мрежи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 май 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Frontex започна да функционира през 2005 г. Нейното седалище е във Варшава, Полша.

В контекста на Европейската програма за миграция Европейската комисия издаде през декември 2015 г. предложение за създаване на Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Тя ще бъде съставена от Frontex и органите на държавите от ЕС, които отговарят за управлението на границите, и ще даде възможност за по-интегрирано управление на външните граници на ЕС.

ОСНОВНО ПОНЯТИЕ

* Държави от Шенгенското пространство: европейски държави, които са подписали споразумение за премахване на граничните проверки и разрешават свободното движение на всички граждани на държавите, които са го подписали, други държави от ЕС и някои държави извън ЕС.

Държавите от Шенгенското пространство са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.

АКТ

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1—11)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11—26)

последно актуализация 02.05.2016

Top