EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Безспорни вземания — европейско изпълнително основание

Безспорни вземания — европейско изпълнително основание

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 805/2004 — въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се въвежда европейско изпълнително основание за вземания, които не се оспорват от длъжниците.
 • Посредством изпълнителното основание присъди, съдебни спогодби и публични документи за безспорни вземания могат да бъдат признати и изпълнени автоматично в друга държава от ЕС без междинни съдебни процедури.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага по граждански и търговски дела. Той не обхваща, по специално, данъчни, митнически или административни дела. Прилага се във всички държави от ЕС с изключение на Дания.

Вземането се счита за „безспорно“, когато:

 • длъжникът е изразил съгласие, като го е признал чрез споразумение, което е било одобрено от съда или сключено пред съда в хода на съдебното производство; или
 • длъжникът никога не е възразил по отношение на това в хода на съдебната процедура; или
 • длъжникът не се явил или не е представен на съдебно заседание по отношение на това вземане, след като първоначално е оспорил вземането в хода на съдебния процес; или
 • длъжникът изрично го е признал в публичен документ.

Европейско изпълнително основание

Решение по безспорно вземане се удостоверява като европейско изпълнително основание от държавата от ЕС, в която е произнесено (държава по произход). Удостоверението се издава във формата на стандартен формуляр. То може да се отнася само до части от решението и в такъв случай основанието се нарича „частично европейско изпълнително основание“.

Минимални изисквания

За да може решение по безспорно вземане да бъде удостоверено като европейско изпълнително основание, съдебната процедура в държавата от ЕС по произход трябва да отговаря на определени процесуални изисквания.

Поради това, ако решението трябва да бъде удостоверено като европейско основание за вземане, разрешени са само посочените в регламента начини на връчване на документа.

В допълнение, документът за започване на производството трябва да съдържа данни за:

 • вземането (лични данни на страните, размера на вземането, дали има начислена лихва и за какъв период и т.н.);
 • процесуалните стъпки за оспорване на вземането (срокове за оспорване на вземането, последствията от липсата на възражение и др.).

И накрая, в изключителни случаи държавата от ЕС по произход трябва да осигури правото на преразглеждане на съдебното решение.

Изпълнение

Процедурите за принудително изпълнение се уреждат от закона на държавата от ЕС, в която е заявено принудителното изпълнение (държава на изпълнението). Кредиторът трябва да предостави на органите, отговарящи за изпълнението, следните документи:

 • екземпляр от съдебното решение;
 • екземпляр от удостоверението за европейско изпълнително основание;
 • при нужда, препис на удостоверението за европейско изпълнително основание или превод на същото на официалния език на държавата от ЕС на принудителното изпълнение или на друг език, приеман от държавата от ЕС на принудителното изпълнение.

От кредиторите не може да се изисква никакъв залог, спогодба или депозит, поради факта, че са чужди граждани, не са местни лица или не пребивават в държавата от ЕС на принудителното изпълнение.

Компетентният съд в държавата от ЕС на принудителното изпълнение може, при определени услови, да откаже изпълнението на решението, ако то е несъвместимо с предишно решение, постановено в държава от ЕС или извън ЕС. В определени случаи той може да спре или ограничи принудителното изпълнение.

Общи и заключителни разпоредби

С цел да улеснят достъпа до процедурите по принудително изпълнение, държавите от ЕС осигуряват на обществото и професионалните кръгове подходяща информация в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Кредиторите са свободни да търсят признаване и принудително изпълнение на съдебно решение съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012. Нещо повече, този регламент не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване на съдебни и извънсъдебни документи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 21 октомври 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ;

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 15—39)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 805/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 28.06.2016

Top