EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Рамково решение относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

Целта на това рамково решение е да гарантира, че определени сериозни прояви на расизъм и ксенофобия се наказват с ефективно, пропорционални и възпиращи санкции в целия Европейски съюз (ЕС). Освен това то има за цел да подобри и насърчи съдебното сътрудничество в тази област.

АКТ

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право.

ОБОБЩЕНИЕ

Като продължение на Съвместно действие 96/443/ПВР това рамково решение предвижда сближаване на закони и наредби на държавите от ЕС относно престъпления, свързани с определени прояви на расизъм и ксенофобия. Определени сериозни прояви на расизъм и ксенофобия трябва да представляват престъпление във всички държави от ЕС и да се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Това рамково решение се прилага за всички нарушения, извършени:

 • на територията на Европейския съюз (ЕС), включително чрез информационна система;
 • от гражданин на държава от ЕС или в полза на юридическо лице, установено в държава от ЕС. За целта рамковото решение определя критерии за определяне на отговорността на юридически лица.

„Изказвания, подбуждащи към омраза“

Определени форми на поведение, посочени по-долу, се наказват като престъпления:

 • публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, произход, религия или вяра, национална или етническа принадлежност;
 • горепосоченото престъпление, когато се извършва чрез публично разпространение или раздаване на документи, снимки или други материали;
 • публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, както са определени в Статута на Международния наказателен съд (членове 6, 7 и 8), и престъпления, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибунал, когато действието е извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член на такава група.

Подбудителство и съучастничество при извършването на горепосочените престъпления също се наказва.

По отношение на посочените престъпления държавите от ЕС трябва да гарантират, че те се наказват с:

 • ефективни, пропорционални и възпиращи наказания;
 • лишаване от свобода за максимален период от поне една година.

По отношение на юридическите лица наказанията трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, и трябва да включват наказателни и ненаказателни глоби. Освен това юридическите лица могат да се наказват с:

 • отмяна на правото за ползване на държавни помощи или облаги;
 • временна или постоянна забрана за упражняване на търговска дейност;
 • поставяне под съдебен надзор;
 • съдебна мярка за ликвидация.

Разследванията или наказателното преследване на расистки и ксенофобски престъпления не трябва да зависят от показания или обвинение от страна на потърпевшо лице.

„Престъпление от омраза“

При всяко положение расистките и ксенофобските мотиви следва да се разглеждат като утежняващо обстоятелство или, при невъзможност, се вземат под внимание от съдилищата при определяне на размера на санкциите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2008/913/ПВР

6.12.2008 г.

28.11.2010 г.

OВ L 328, 6.12.2008 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014 г. - непубликуван в Официален вестник].

Докладът изтъква факта, че редица държави от ЕС не са транспонирали напълно и/или точно всички разпоредби на рамковото решение, по-специално по отношение на престъпленията, свързани с отричане, оправдаване и грубо омаловажаване на определени международни престъпления.

Преобладаващата част от държавите от ЕС разполагат с разпоредби, които криминализират публичното подбуждане към расистко и ксенофобско насилие или омраза, но някои от тях не са транспонирали напълно онези престъпления, обхванати от рамковото решение. Освен това съществуват пропуски по отношение на подхода, предприет относно расистка и ксенофобска мотивация, отговорността на юридически лица и юрисдикцията.

През 2014 г. Комисията участва в двустранен диалог с държави от ЕС с оглед осигуряване на пълното и точно транспониране на решението.

последно актуализация 15.06.2014

Top