EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, обучение или доброволческа дейност

This summary has been archived and will not be updated. See 'System.Xml.XmlElement' for an updated information about the subject.

Прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, обучение или доброволческа дейност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/114/ЕО — общи правила за прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата е създадена с цел хармонизиране на правото на държавите от ЕС относно условията за прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Тази директива определя правилата относно процедурите за разрешаване на граждани на държави извън ЕС да влизат в ЕС за период по-дълъг от 3 месеца, за да учат или да участват в ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. Държавите от ЕС трябва да включат правилата относно учащите в националното си законодателство; те обаче не са свободни да направят това по отношение на другите категории.
 • Определени категории лица не са обхванати от директивата:
  • лица, търсещи убежище и лица, обхванати от субсидиарни форми на закрила (т.е. тези лица, които ще бъдат изложени на реална опасност от тежки посегателства, ако трябва да се върнат в държавите си на произход) или от режими за временна закрила;
  • граждани на държави извън ЕС, които са членове на семействата на граждани на ЕС;
  • граждани на държави извън ЕС със статут на дългосрочно пребиваващи съгласно Директива 2003/109/ЕО на Съвета, който им дава право да живеят в друга държава от ЕС с цел образование или професионално обучение при определени условия.

Условия за прием

 • Директивата определя задължителни правила относно приема на студенти, които са граждани на държави извън ЕС. Въпреки това тя оставя на отделните държави от ЕС да вземат решение дали да прилагат или не нейните разпоредби по отношение на учениците, доброволците и стажантите без възнаграждение.
 • За да бъдат приети в ЕС с цел образование, кандидатите, които са граждани на държави извън ЕС, трябва да отговарят на редица общи, както и на следните специфични условия. Те трябва:
  • да са приети във висше учебно заведение;
  • да разполагат с достатъчно ресурси за покриване на разноските си за издръжка, учение и завръщане;
  • да имат достатъчни познания по езика, на който се провежда учебната програма, по която ще учи (гъвкаво условие, оставено на преценката на отделните държави от ЕС);
  • да платят таксите, изисквани от учебното заведение преди пътуването до ЕС (гъвкаво условие, оставено на преценката на отделните държави от ЕС).
 • При определени условия директивата установява правото за граждани на държави извън ЕС, които вече са приети да учат в някоя от държавите от ЕС, да бъдат приети в друга държава от ЕС, за да продължат образованието си.
 • За гражданите на държави извън ЕС, които са ученици от средните училища, директивата покрива само организирани пътувания чрез схеми за обмен, управлявани от специализирани организации. Спазват се следните изисквания:
  • възрастовите ограничения се определят от съответната държава от ЕС;
  • организацията за обмен трябва да е лицензирана от съответната държава от ЕС;
  • организацията за обмен трябва да поеме отговорността за разноските за издръжка, обучение, здраве и завръщане;
  • гражданинът на държава извън ЕС трябва да живее в приемно семейство;
  • държавите от ЕС може да изберат да ограничат обмените с държави извън ЕС до тези, които предоставят възможности за обмен на своите собствени ученици.
 • Директивата определя следните условия за прием на граждани на държави извън ЕС в безвъзмездни стажове:
  • кандидатите трябва да разполагат с достатъчно ресурси за покриване на разноските си за издръжка, обучение и завръщане;
  • ако дадена държава от ЕС го изисква, кандидатите трябва да преминат основен езиков курс с цел да разполагат с необходимите познания за провеждането на стажа.
 • Стажантите без заплащане или доброволците, които поради естеството на тяхната дейност или вида на получаваната компенсация или заплащане по силата на националното законодателство се считат за работници, не са обхванати от тази директива.
 • Директивата предвижда следните изисквания когато гражданин на държава извън ЕС кандидатства за прием в схема за доброволческа служба:
  • възрастовите ограничения се определят от съответната държава от ЕС;
  • споразумение, съдържащо описание на задачите, условията, при които се наблюдава извършването на тези задачи от доброволеца, работните часове и наличните ресурси за покриване на разноските за пътуване, издръжка и настаняване по време на целия престой;
  • организацията, отговаряща за схемата за доброволческа служба, трябва да поеме отговорност за дейността на доброволеца и за разноските за издръжка, обучение, здраве и завръщане;
  • доброволецът трябва, ако държавата домакин от ЕС го изисква изрично, да премине встъпителен курс по езика, историята и обществените и политическите структури на тази държава.

Валидност и подновяване на разрешенията за пребиваване

Срокът на валидност на разрешенията за пребиваване е различен според категорията:

 • студенти: най-малко 1 година, подновяем, ако притежателят му продължава да отговаря на условията. Когато курсът на обучение е по-кратък от 1 година, разрешението е валидно за целия срок на учене;
 • ученици: до 1 година;
 • стажанти без заплащане: стажът е за максимален срок от 1 година. По изключение разрешението може да бъде подновено еднократно само и единствено за времето, необходимо за придобиването на професионална квалификация, признавана от държава от ЕС;
 • доброволци: до 1 година. По изключение, ако съответната програма надвишава 1 година, се издава разрешение за пребиваване, съответстващо на въпросния период.

Права на гражданите извън ЕС

В директивата се посочва, че студентите може да бъдат наемани на работа и може да имат правото да извършват стопанска дейност в качеството на самостоятелно заети лица. Държава домакин от ЕС обаче може да ограничи достъпа до стопанска дейност за първата година на пребиваване.

Процедура и прозрачност

 • Решението относно кандидатстване за получаване или подновяване на разрешение за пребиваване се подчинява на следните правила:
  • решението за разрешение за пребиваване трябва да се вземе и кандидатът трябва да бъде информиран за това в срок, който не затруднява кандидата да продължи образованието си, като същевременно отговорните органи разполагат с достатъчно време за обработване на молбата;
  • ако информацията, предоставена в подкрепа на молбата, е недостатъчна, органите, отговарящи за разглеждането на молбата, може временно да прекратят нейното обработване. Те трябва да информират кандидата за всякаква допълнителна информацията, от която се нуждаят;
  • гражданинът на държава извън ЕС, кандидатстващ за разрешение за пребиваване, трябва да бъде информиран за всяко решение за отхвърляне на неговата молба. В уведомлението трябва да се посочат всички налични процедури по обжалване;
  • когато молбата е отхвърлена или издаденото съгласно тази директива разрешение за пребиваване е отменено, засегнатото лице има правото да предяви съдебен иск пред органите на съответната държава от ЕС.
 • Директивата позволява споразумение по бърза процедура за издаване на разрешения за пребиваване или визи за студенти и ученици между органа от съответната държава от ЕС, отговарящ за влизането и пребиваването на граждани на държави извън ЕС, и висшето учебно заведение или организацията, управляваща схеми за ученически обмен.

Отмяна

Считано от 24 май 2018 г., Директива (ЕС) 2016/801 отменя и заменя Директива 2004/114/ЕО.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 12 януари 2005 г. Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 11 януари 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12—18)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57)

последно актуализация 15.09.2017

Top