EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Свобода на движението и на пребиваването в ЕС

Свобода на движението и на пребиваването в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на ЕС и техните семейства да се движат и пребивават свободно в рамките на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя:

 • обединява в един законодателен акт различно съществуващо законодателство
 • определя условията за правото на свободно движение и пребиваване (както временно, така и постоянно) за гражданите на ЕС* и членове на техните семейства*
 • определя ограниченията за тези права на основата на обществената политика, обществената сигурност или общественото здраве
 • разяснява статуса на хора, които работят на трудов договор, които са самостоятелно заети, учат или не работят срещу заплащане.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Гражданите на ЕС с валидна лична карта или паспорт могат:

 • да влизат в друга държава от ЕС, без да се изисква виза за излизане или за влизане. От членове на семейството, които не са граждани на държава от ЕС, не се изисква виза за излизане или за влизане, ако притежават валидна карта за пребиваване;
 • да живеят в друга държава от ЕС до 3 месеца без никакви условия или формалности;
 • да живеят в друга държава от ЕС за повече от 3 месеца при определени условия в зависимост от техния статут в приемащата държава. Онези, които работят на трудов договор или са самостоятелно заети, не трябва да отговарят на никакви други условия. Учащите и другите лица, които не работят срещу заплащане, например пенсионерите, трябва да разполагат с достатъчно ресурси за тях и семействата им, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане на приемащата държава, и с пълно застрахователно покритие за болест;
 • трябва да се регистрират при съответните власти, ако живеят в държавата по-дълго от 3 месеца. Ако членовете на техните семейства не са граждани на ЕС, се нуждаят от карта за пребиваване, валидна до 5 години;
 • имат право на постоянно жителство, ако са живели законно в друга държава от ЕС за непрекъснат период от 5 години. Това се отнася и за членове на семействата им;
 • имат право да бъдат третирани еднакво с местните граждани на приемащата държава. Властите на приемащата държава обаче не са задължени да отпускат помощи на граждани на ЕС, които не работят срещу заплащане по време на първите 3 месеца от техния престой.

Освен това:

 • членове на семейството — които са близки роднини на гражданина на ЕС — могат, при определени условия, да имат право да продължат да живеят в съответната държава, дори ако самият роднина умре или я напусне;
 • граждани на ЕС или членовете на техните семейства могат да бъдат експулсирани, ако се държат по начин, който сериозно застрашава фундаменталните обществени интереси;
 • единствените заболявания, които дават основание за ограничаване на свободата на движение на дадено лице, са онези, които Световната здравна организация счита за притежаващи епидемичен потенциал.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 30 април 2004 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 30 април 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

гражданин на ЕС: всеки, който има гражданство в държава от ЕС.
Член на семейството: тук се включват например съпруг/а, партньор в регистрирано партньорство с гражданин на ЕС и преки наследници на възраст под 21 години.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77—123).

Последващите изменения на Директива 2004/38/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (OВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8—14)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (COM(2009) 313 final, 2.7.2009 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства: пет действия за промяна (COM (2013) 837 final, 25.11.2013 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Подпомагане на борбата на националните органи срещу злоупотребите с правото на свободно движение: Наръчник за предприемане на действия при предполагаеми фиктивни бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави в контекста на правото на ЕС в областта на свободното движение на гражданите на ЕС (COM(2014) 604 final от 26 септември 2014 г.)

последно актуализация 08.05.2020

Top