EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

Взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

Акт на Съвета за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА АКТА?

Конвенцията има за цел да насърчи и улесни взаимопомощта между съдебните, полицейските и митническите органи по наказателноправните въпроси и да подобри скоростта и ефективността на съдебното сътрудничество. Тя допълва Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г. и нейният Протокол от 1978 г.

С акта се одобрява конвенцията от името на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Молби за взаимопомощ

 • Молбите трябва да бъдат направени в писмена форма, предадени и проведени пряко от националните съдебни органи.
 • Молбите за временно прехвърляне или транзит на задържани лица и за изпращане на уведомления за информация от съдебните архиви трябва да се изпращат от централните органи на държавите от ЕС.
 • При спешни случаи, молби могат да отправят чрез Интерпол или всеки друг компетентен орган съгласно правилата, въведени от Договора за Европейския съюз.
 • Държавата от ЕС, от която е поискано да предостави взаимопомощ (замолената държава) трябва да е в съответствие с формалностите и процедурите, определени от държавата от ЕС, която е отправила молбата (молещата държава) и трябва да отговори на молбата възможно най-скоро, като вземе предвид, доколкото е възможно, указаните крайни срокове.
 • Държавите от ЕС трябва да изпратят процесуални документи, предназначени за лица, които са в друга държава от ЕС директно до тях по пощата, но в някои случаи, документите могат да бъдат изпратени чрез компетентните органи на замолената държава.
 • Даден съдебен орган или централен орган в дадена държава от ЕС може да установи директен контакт с полицейските или митническите органи от друга държава от ЕС или, що се отнася до молби за взаимопомощ по отношение на производства, с административен орган от друга държава от ЕС. Държавите могат да откажат да приложат настоящата клауза или да я приложат при определени условия.
 • Държавите от ЕС могат спонтанно да споделят информация относно престъпления и административни нарушения, чието наказания или разглеждане е отговорност на получаващият орган.

Особени форми на взаимопомощ

 • Откраднати предмети, открити в друга държава от ЕС следва да бъдат достъпни за молещата държава, така че да могат да бъдат върнати на техните собственици.
 • Лице, задържано на територията на молещата държава може, след споразумение с органите, да бъде временно прехвърлено в държавата, в която се провежда разследването. Когато една от държавите го изисква, трябва да бъде дадено съгласието на засегнатото лице преди прехвърлянето.
 • Съдебните органи на друга държава могат да изслушат свидетел или експерт чрез видеоконференция, ако това не противоречи на основните принципи на замолената държава, и ако всички засегнати страни са съгласни.
 • Контролирани доставки* могат да бъдат разрешени на територията на друга държава от ЕС в контекста на наказателни разследвания на престъпления, даващи основание за екстрадиране. Органите на замолената държава трябва да ги ръководят и наблюдават.
 • Две или повече държави могат да създадат съвместен екип за разследване с определена цел и за ограничена продължителност въз основа на съвместно споразумение между тях. Длъжностно лице от държавата, от която екипът действа, координира и ръководи неговите дейности.
 • Разследванията също могат да се извършват от длъжностни лица, действащи под скрита или фалшива самоличност, при условие, че са в съответствие със съответното национално право и процедури.

Прихващане на далекосъобщения

 • Далекосъобщенията могат да бъдат прихванати, ако бъде поискано от компетентен орган от друга държава от ЕС, който е предназначен да го направи в тази държава от ЕС.
 • Съобщенията могат да бъдат прихванати или предадени директно на молещата държава или записани за по-късно предаване.
 • Прихващането може също да се състои в държавата от ЕС, в която се намира наземното сателитно оборудване. Ако не се изисква техническата помощ на тази държава, прихващането се провежда от доставчиците на услуги в молещата държава. Когато прихващането се състои в определена държава, заради местоположението на субекта, но не се изисква техническа помощ, държавата, извършваща прихващането следва да информира другата държава за своето действие.

Специални правила за някои държави от ЕС

Специални правила се прилагат към:

 • Ирландия и Великобритания (1) (предаване на молби за помощ);
 • Люксембург (защита на лични данни); и
 • Норвегия и Исландия (правила, свързани с правилата за Шенген и влизането в сила на конвенцията).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ АКТЪТ И КОНВЕНЦИЯТА?

Конвенцията влиза в сила на 23 август 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Контролирани доставки: техниката на позволяване на незаконни или подозрителни пратки с лекарства или субстанции, преставляващи техен заместител, да преминат през или на територията на една или повече държави, със знанието и под наблюдението на техните компетентни органи, с оглед на идентифицирането на лицата, замесени в извършването на престъпленията.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз — Декларация по член 10, параграф 9 на Съвета — Декларация по член 20 на Обединеното кралство (1) (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3—23)

Акт на Съвета от 29 май 2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1—2)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите–членки на Европейския съюз (ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 2—8)

Съобщение от Генералния секретар на Европейския съюз в съответствие с член 30, параграф 2 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 24)

последно актуализация 10.09.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top