Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Безопасни детергенти за европейските потребители

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Безопасни детергенти за европейските потребители

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Детергентите* могат да съдържат съставки — повърхностноактивни вещества* — които им позволяват да почистват по-ефективно, но могат да увредят качеството на водите при попадането им в естествената природа. Поради това използването им трябва да се контролира внимателно.

Регламентът определя общи правила за продажбата и използването в целия ЕС на детергенти и повърхностноактивни вещества, като същевременно се осигурява висока степен на защита за околната среда и на опазване на човешкото здраве.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Законодателството хармонизира методите за изпитване, за да се определи биоразградимостта на всички повърхностноактивни вещества, използвани в детергенти. Те обхващат първична биоразградимост* и крайна фаза на биоразграждане*.
  • Изпитванията трябва да се извършват в лаборатории, които отговарят на международно признати стандарти.
  • Производителите носят отговорност да гарантират, че техните продукти отговарят на изискванията на законодателството.
  • Производителите трябва своевременно и при поискване да предоставят досиетата с резултатите от изпитванията на съответните органи и фиша на съставките на медицинския персонал.
  • Информацията върху опаковката на детергентите трябва да е четлива, видима и незаличима. Това включва информация за връзка с производителя и фиша на съставките.
  • Етикетите на детергентите, продавани за обществено ползване, трябва да посочват подробна информация за препоръчителните дози за различните перилни препарати за стандартна перална машина.
  • Националните органи могат да забранят конкретен детергент, ако считат, че той крие риск за здравето на хората или животните, или за околната среда. Те информират Европейската комисия и останалите държави от ЕС за решението.

През 2012 г. законодателството беше изменено, за да се хармонизират правилата относно ограничаването на съдържанието на фосфати и други фосфорни съставки в детергентите за домашно пране и съдомиялни машини.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 8 октомври 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предходното законодателство обхващаше единствено първичната биоразградимост на повърхностноактивните вещества, използвани в детергенти. Този регламент го заменя, като поставя основния акцент върху крайната фаза на биоразграждане.

Изменението от 2012 г. въвежда нови ограничения за намаляване на вредите, които фосфатите от детергенти могат да нанесат върху екосистемите и качеството на водите, което представлява феномен, известен като „еутрофикация“.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на Европейската комисия за законодателството относно химикалите.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Детергент: всяко вещество или препарат, течен, прахообразен или в друга форма, съдържащ сапуни и/или други повърхностноактивни вещества за пране или почистване.

* Повърхностноактивно вещество: едно от многото различни вещества, които съставят даден детергент. Те се добавят с цел премахване на замърсяване по кожата, дрехите и предмети от домакинството, по-специално в кухни и бани. Те намаляват повърхностното напрежение между 2 течности или между течност и твърдо вещество. Те могат също така да действат като овлажняващи агенти, емулгатори и разпенващи агенти. Терминът произлиза от „повърхностно активен агент“.

* Първична биоразградимост: когато дадено повърхностноактивно вещество изгуби своите повърхностно активни свойства. Важно е тези свойства да бъдат изгубени, за да се намалят възможно най-много отрицателните въздействия върху инсталациите за пречистване на води.

* Крайна фаза на биоразграждане: когато дадено повърхностноактивно вещество се разпадне на въглероден диоксид, вода и минерални соли и се абсорбира в околната среда.

АКТ

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1—35)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 648/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 15.02.2016

Top