Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите

Go to the summaries’ table of contents

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите

Стандартните договори определят правата и задълженията на заинтересованите страни. Въпреки това понякога потребителите може да са в неизгодно положение. Това може да се дължи на факта, че клаузите на договора са били съставени едностранно от търговеца или поради факта, че задълженията, които съдържа, са по-тежки за купувача отколкото за продавача.

АКТ

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

ОБОБЩЕНИЕ

Стандартните договори определят правата и задълженията на заинтересованите страни. Въпреки това понякога потребителите може да са в неизгодно положение. Това може да се дължи на факта, че клаузите на договора са били съставени едностранно от търговеца или поради факта, че задълженията, които съдържа, са по-тежки за купувача отколкото за продавача.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата защитава потребителите в Европейския съюз (ЕС) от неравноправните условия, които биха могли да бъдат включени в стандартен договор за стоки и услуги, които купуват. Тя въвежда понятието „добросъвестност“, за да се избегне всяка значителна неравноправност между правата и задълженията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Стоките и услугите, обстоятелствата по сделката и всички други условия определят дали дадена договорна клауза е равноправна или не.
  • Реалната цена, платена за стоки или услуги, не е взета предвид при тази оценка, освен ако въпросната клауза е неразбираема.
  • Директивата съдържа списък с неравноправни клаузи. Те включват изискването потребителите да плащат неоснователна компенсация или да се задължат да изпълнят клаузи, които не са имали време да разберат напълно, преди да подпишат договора.
  • Формулировката на всички писмени договори трябва да бъде на ясен и разбираем език. Когато има съмнение относно смисъла на определена клауза, тя следва да се интерпретира по начин, благоприятен за потребителя.
  • Условия, които са счетени за неравноправни, не са обвързващи за потребителите, но останалите клаузи са валидни и за двете страни, ако останалата част от договора остава подходяща и валидна.
  • Държавите от ЕС трябва да действат, за да се гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на по-нататъшното използване на неравноправни клаузи в договорите.
  • Организации или лица, които имат законен интерес от защита на правата на потребителите, може да се обърнат към съда, за да се определи дали договорно условие е неравноправно.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 16 април 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Неравноправни клаузи в договорите на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 93/13/EИО

16.4.1993 г.

31.12.1994 г.

ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29-34

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2011/83/ЕС

12.12.2011 г.

13.12.2013 г.

ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11)

последно актуализация 22.09.2015

Top