EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Геоложкото съхранение на въглероден диоксид (CO2) може да предотврати и да сведе до минимум вредните въздействия от изменението на климата. Тази директива определя правила, за да се гарантира, че тази практика се извършва безопасно.

АКТ

Директива 2009/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Геоложкото съхранение на въглероден диоксид (CO2) може да предотврати и да сведе до минимум вредните въздействия от изменението на климата. Тази директива определя правила, за да се гарантира, че тази практика се извършва безопасно.

КАКВО ПРАВИ ДИРЕКТИВАТА?

Тази директива, известна като Директивата за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), установява правна рамка, която помага за справянето с изменението на климата посредством безопасно за околната среда геоложко съхранение на CO2.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Местата за геоложко съхранение на CO2 трябва да са безопасни за околната среда. Те не могат да са свързани с водни басейни (поради потенциално негативните въздействия на CO2, поставен на водни колони) или да крият рискове за здравето. Определянето на уместността на тези места включва строг процес на събиране на данни, компютърно статично и динамично моделиране за изготвяне на 3D модел на кандидатстващия комплекс за съхранение, характеризиране на чувствителността чрез прилагане на различни симулации на 3D модела и оценки на риска, които използват информация, събрана от предходните стъпки.

За използването на места за геоложко съхранение се изискват разрешителни. Заявленията за разрешително, които се подават до компетентния орган на съответната държава от ЕС, трябва да включват информация относно очакваната сигурност на мястото за съхранение, количеството на CO2, което ще се инжектира, мерките за предотвратяване на значителни нередности и предложение за план за мониторинг. Комисията може да издаде становище с незадължителен характер относно проекта на разрешение за съхранение, за да осигури последователност при прилагането на изискванията на директивата в ЕС като по този начин ще повиши общественото доверие в CCS. Компетентният орган преразглежда разрешителното 5 години след издаването му и на всеки 10 години след това.

Към местата за съхранение на CO2 не могат да се добавят други отпадъци или вещества с цел депониране на отпадъци. Резултатите от мониторинга на CO2 от страна на операторите на местата трябва да се съобщават на компетентния орган веднъж годишно. Междувременно планът за мониторинг трябва да се актуализира от оператора на мястото на всеки 5 години и да се одобрява от компетентния орган. В случай на теч операторът на мястото (или компетентният орган, ако операторът на мястото не направи това) трябва да предприеме незабавни действия в съответствие с корективните мерки в плана, одобрен от компетентния орган като част от разрешителното за съхранение.

Местата за съхранение се затварят, ако има обосновано искане и условията, посочени в разрешителното, не са спазени от оператора на мястото, или ако компетентният орган реши да затвори мястото след отнемане на разрешителното. След затварянето операторът продължава да носи отговорност за мястото, докато не бъдат изпълнени условията за прехвърляне на отговорността (най-вече условието CO2 да бъде напълно и постоянно съхранен).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО?

От 25 юни 2009 г. То измени Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тази директива е част от пакета на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г., приет през април 2009 г.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

Улавянето и съхранението на въглерод (CCS) се отнася за процеса, при който CO2 от големи източници като електроцентрали се улавя, компресира, транспортира до и инжектира в места за геоложко съхранение, които по принцип представляват дълбоки подземни слоеве от порести скали, покрити с непромокаеми скали, по начин, който гарантира, че CO2 не изтича в атмосферата.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/31/EО

25.6.2009 г.

25.6.2011 г.

OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114-135

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (COM(2014) 99 final, 25.2.2014 г.).

Последна актуализация: 26.03.2015

Top