EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Намаляване на замърсяването от леки моторни превозни средства

Намаляване на замърсяването от леки моторни превозни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 715/2007 — типово одобрение по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламент (ЕО) № 715/2007:

 • определя хармонизирани правила за одобрението на типа във връзка с емисиите на леки автомобили и леки товарни превозни средства, известни съвкупно като лекотоварни превозни средства;
 • обхваща резервните устройства за регулиране на замърсяването* и определя правила за тяхното одобрение на типа;
 • e изменян няколкократно, последно с Регламент (ЕС) 2018/858.

С Регламент (ЕС) 2018/858:

 • се преработват правилата на ЕС за одобрението на типа;
 • се въвеждат по-надеждни методи за изпитване по отношение на емисиите на замърсители; и
 • се отменя Директива 2007/46/EC относно ЕС одобрението на типа за превозни средства, считано от 31 август 2020 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството се прилага за лекотоварни превозни средства с маса, по-малка от 2,6 тона.

Производителите трябва:

 • да проектират, изработват и сглобяват компоненти по такъв начин, че превозното средство да отговоря на законодателството;
 • да докажат, че всички нови превозни средства и нови устройства за регулиране на замърсяването отговарят на законодателството и няма да надвишават граничните стойности за емисиите през обичайния експлоатационен период на превозното средство при нормални условия на използване по пътя;
 • да гарантират, че устройствата за регулиране на замърсяването могат да издържат на пробег от 160 000 km;
 • емисиите на превозните средства могат да се проверят след 5 години или след пробег от 100 000 km, което от двете настъпи по-рано;
 • да предоставят на купувачите информация за емисиите на въглероден диоксид и разхода на гориво;
 • да не използват измервателно-коригиращи устройства, които намаляват ефективността на системите за регулиране на емисиите, освен при строги условия, като например с цел да се предпази двигателят от повреда или авария;
 • (до 1 септември 2020 г.) да предоставят чрез уебсайтове неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства за независими сервизи. Това следва да включва документи, като наръчници за техническо обслужване и технически ръководства. Те могат да изискат плащане на разумна такса. Считано от 1 септември 2020 г., тези изисквания ще бъдат заменени с изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2018/858.

Националните органи трябва:

 • да предоставят одобрение на типа* на нови превозни средства, които отговарят на законодателството;
 • да откажат да предоставят одобрение на превозни средства, които не постигнат съответствие със стандартите относно емисиите в рамките на одобрените крайни срокове, приложими за всяка категория превозни средства;
 • да разрешат регистрацията на превозни средства, които отговарят на настоящия регламент;
 • да забранят продажбата или монтажа на устройства за регулиране на замърсяването, които не отговарят на стандартите на ЕС;
 • да предвидят санкции за производители, които фалшифицират декларации или резултати, прикриват данни или използват измервателно-коригиращи устройства.

Комисията извършва редовен преглед на процедурите, изпитванията, изискванията и граничните стойности за емисиите, определени в законодателството, и ги актуализира редовно в законодателството за изпълнение.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Устройство за регулиране на замърсяването: механизъм или оборудване, което отстранява замърсители например от отработените газове на автомобила, които иначе биха били изпуснати в атмосферата.
Одобрение на типа: процедурата, чрез която се удостоверява, че даден продукт отговаря на минимален набор от регулаторни и технически изисквания.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1—16)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1—218)

Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1—643)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1—160)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.10.2019

Top