EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Управление на риска от наводнения в ЕС

Управление на риска от наводнения в ЕС

Наводненията са заплаха за човешкото здраве, културното наследство, икономиката и околната среда. Тук ЕС създава рамка за оценка, картографиране и планиране с цел намаляване на риска от наводнения в Европа.

АКТ

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения

ОБОБЩЕНИЕ

Наводненията са заплаха за човешкото здраве, културното наследство, икономиката и околната среда. Тук ЕС създава рамка за оценка, картографиране и планиране с цел намаляване на риска от наводнения в Европа.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Целта на настоящата директива е да установи рамка от мерки за намаляване на риска от наводнения в ЕС чрез оценка на риска от наводнения в речните басейни и крайбрежните райони, картографиране на области, които са склонни към значителни наводнения, както и изготвянето на планове за управление на риска от наводнения, основани на тясното сътрудничество между държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Настоящата директива изисква държавите от ЕС да направят оценка на риска от наводнения в крайбрежните райони и речните басейни, като съберат информация за тези райони, като например история на минали наводнения, и карти, показващи границите, земеползването и топографията, и да определят вероятността за бъдещи значителни наводнения и последствията от тях. Публикуваните за пръв път до 22 декември 2011 г. оценки ще бъдат преразгледани до 22 декември 2018 г. и след това ще се преразглеждат на всеки шест години.
  • Държавите от ЕС трябва също така да изготвят карти, които определят областите, предразположени към значителни рискове от наводнения, и да представят сценарии (на базата на висока, средна или ниска вероятност) на наводнение, което може да се случи там. Публикувани за пръв път до 22 декември 2013 г., тези карти трябва да се преглеждат на всеки шест години.
  • Държавите от ЕС също трябва да изготвят планове за управление на риска от наводнения, които да са съгласувани на ниво речни басейни или крайбрежни райони. Тези планове установяват цели за управлението на рисковете от наводнения, като се съсредоточават главно върху предотвратяването (например избягване на строителство в зони, които могат да се наводнят), защитата (мерки за намаляване на вероятността от наводнения на точно определено място) и подготвеността (информиране на обществеността за рисковете от наводнения и какво се прави в случай на наводнение). Тези планове трябва да бъдат завършени до 22 декември 2015 г. и също се преглеждат на всеки 6 години.
  • Картите на риска от наводнения и плановете за управление са съгласувани с Рамковата директива за водите (РДВ). Изпълнението на РДВ, настоящата директива и други директиви, отнасящи се за водите, се ръководи от Общата стратегия за изпълнение, която също има за цел да интегрира политиките за водите с други политики в ЕС, като например политиките за селското стопанство, транспорта или за научните изследвания и регионалното развитие.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Въпреки че наводненията са природни явления, които не могат да напълно да се предотвратят, човешката дейност повишава вероятността от наводнения и последиците от тях. Рискът от наводнения и мащаба на щетите в бъдеще ще се увеличават като резултат от изменението на климата, неподходящото управление на реките, строителството в райони, изложени на риск от наводнения, както и увеличаването на хората и имуществото в тези райони.

Като се има предвид, че повечето от речните басейни в Европа се поделени между страните, действието е по-ефективно на равнище ЕС, тъй като това позволява да се направи по-добра оценка на риска и да се постигне по-добра координация на мерките, предприети от държавите от ЕС.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на Европейската комисия за Директивата относно наводненията на ЕС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/60/EО

26.11.2007 г.

25.11.2009 г.

OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27-34

последно актуализация 22.04.2015

Top